Bez COOKIEs je omezený přístup!

Skok na slovník Skok na diskusi

Mlhovina v Andromedě


Mlhovina-v-Andromedě

 

(SF 1)

Science fiction

Ivan Jefremov

© 1957 Ivan Jefremov

Nakladatelství: Autobus


Skok na slovník Skok na diskusi Obsah

Železná hvězda

Epsilon Tukana

V zajetí tmy

Řeka času

Kůň na dně mořském

Legenda modrých sluncí

Symfonie F-moll v barevné tónině 0,475 mí

Rudé vlny

Škola třetího cyklu

Tibetský pokus

Ostrov Zapomnění

Rada Astronautiky

Andělé z nebe

Ocelové dveře

Mlhovina v Andromedě

Odkaz daleké budoucnosti

Seznam knih Komentáře

21.11.2020 13:09

Na hlavní stránku

Šklíba
Kočka Šklíba se na Alenku v říši divů jen
šklebila. Pak se začala dělat neviditelnou,
až z ní zbyl jen škleb... a i ten zmizel...

Knihy skupiny


01) Mlhovina v Andromedě

02) Cor Serpentis

03) Hodina Býka

Titul:  Mlhovina v Andromedě 

Autor: Ivan Jefremov


© 1957 Ivan Jefremov

Skupina: SF - (1)

Nakladatel: Autobus

Žánr: Science fiction

Téma: Mlhovina-v-Andromedě

Errata:

Slovník:

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.

Slovník

Adamův most = souvislá řada úskalí a korálových útesů u jižního cípu Východní Indie v délce asi 32 km mezi indickým pobřežím a ostrovem Cejlonem. Název pochází od mohamedánů, kteří se domnívají, že sem dopadl Adam, když by svržen z nebe. Tamtéž je i Palcký průliv (reál)

Anamezon = (slovo utvořené z řeckého ana: ne, zápor, a mezon: (elementární částice)) látka s rozrušenými mezonovými vazbami atomových jader, její výtoková rychlost se blíží rychlosti světla

Andesitové skály = skály vytvořené vyvřelými horninami lávového charakteru (reál)

Aplit = žilná hornina, druh velmi jemnozrnné žuly (reál)

APP = zkratka Akademie Psychofyziologie Práce

Apsida = polokruhový výklenek v bazilice, uzavírající úzkou stranu východní proti vchodu; v apsidě byl obvykle umístěn oltář (reál)

Araukariový les = araukarie neboli blahočet je veliký, i přes padesát metrů vysoký, věčně zelený jehličnatý strom. Roste ve Střední a Jižní Americe. název má po Indiánech Araukárech (reál)

Astrofyzik = vědec zkoumající fyzikální poměry na hvězdách a planetách (reál)

Atomární kyslík = kyslík, který neexistuje v molekulárním stavu jako normální kyslík (O2), nýbrž ve stavu oddělených atomů. Tento stav látky dává daleko intenzívnější chemické reakce a umožňuje dosáhnout většího stlačení než stav molekulární (reál)

berylium = prvek patřící mezí vzácné lehké kovy, atomové číslo 4 (reál)

Biodózy ozáření = dávky ozáření škodlivé pro lidský organismus (reál)

Biologický skafandr = speciální ochranný oblek astronautů, chránící tělo před napadením škodlivými mikroorganismy jako jsou bakterie či viry

Bipolární matematika = matematika založená na dialektické logice s dvoustrannou analýzou a řešením

Brahma = v indickém náboženství pojem pro božství; odtud název pro náboženský směr brahmismus, zdůrazňující pantheistické splývání s božstvím; jeho kněží se nazývají brahmáni.

Chlorella = mořská řasa s ohromným obsahem bílkovin, uměle pěstovaná pro výrobu bílkovinné potravy

Chromkatoptrický = slovo utvořené z řeckého slova chroma: barva a katoptron: zrcadlo; chromkatoptrické barvy - barvy odrážející světlo ve vnitřních vrstvách

Chromoreflexní reprodukce = obrazy vytištěné v barvách s vnitřním odrazem světla, které dodávají plošnému nákresu větší plastičnost i přirozený přechod barev a světel

Chronometr = (řecky chronos: čas) přístroj na přesné měření času

Diafragma = řecké slovo zn. Přepážka, příčná stěna; zde zařízení přenášející svrchní alikvotní tóny lidského hlasu, pomocí nichž se odstraňuje rozdíl mezi živým lidským hlasem a zvukem reproduktoru

Einstein Albert = 1879-1947, největší novodobý fyzik a matematik, původem Němec, žil ve Švýcarsku a Americe, zakladatel teorie relativity času a prostoru; nositel Nobelovy ceny za fyziku.

Elektronový invertor = přístroj, v němž se tisíceronásobně zvětšuje obraz pomocí elektronů

Embryotekty = spojení dvou řeckých slov: embryon: nezrozený plod a kmen slovesa tektainomai: budovat; stroje pracující podle principů růstu živých organismů

Eridanus = souhvězdí jižního nebe, nazvané podle stejnojmenné řecké bájeslovné řeky (patrně Nil); nejjasnější jeho hvězdu, Achernar, nelze od nás pozorovat.

Erupce = v geologii výbuch sopky (reál)

Estakáda = slovo z frančtiny: pilotová hráz, budovaná jako trať pro vlaky či trasy pro vozy na mělkých řekách a mořích (reál)

Faanty = z řeckého faantatos: nejjasnější; zde drahé kameny.

Fluktuativní psychologie = vysvětlení nahromaděných historických změn v psychologii lidí

Fotonový či vlnový paprsek = světelný paprsek, který se chová zároveň jako vlna i jako proud částic. V budoucí technice se obě tyto vlastnosti oddělují a jakoby koncentrují

Fyzikální stanice = robot, který určuje fyzikální poměry na povrchu planety

Gravitační pole = pole přitažlivosti kolem velké masy hmoty.

Heisenberg Werner = německý fyzik, nar. 1901, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky, zformuloval princip neurčitosti.

Hemisférická obrazovka = polokulovitá obrazovka, nezbytná pro plastické obrazy

Inertní = z latiny: netečný, nehybný

Inverze = z latiny: zvrat, přechod z jednoho stavu do druhého.

Izogravy = čáry označující pole stejného napětí gravitace

K - částice = fantastické částice atomového jádra z úlomků kruhového mezonového oblaku.

Kaskáda = z italštiny: malý umělý stupňovitý vodopád

Kavyl = stepní tráva

Teplota K = teplota podle absolutní stupnice ve stupních Kelvinových, kde 0 = -273 C

Kenozoikum = doba třetihorní

Kochleární počet = druh bipolární matematiky zabývající se analýzou spirálovitého postupného pohybu

Kolaps = bezvědomý stav.

Kor = jednotka sumárního ozáření organismu (fantazie)

Kurhan = z ukrajinštiny: mohyla

Kursograf = automatický zapisovač kursu

Kvantová mez = mez rychlosti blízká rychlosti světla, při které nemůže existovat žádné objemné těleso, neboť hmota se stává rovnou nekonečnosti a čas nule

Kvintilion = číslovka; milión kvadrilionů, bilion trilionů

Kybernetika dědičnosti = organizování pomocí principů dědičnosti. Rytmy dědičnosti - výstavba a postup narůstání molekulárních řetízků živé látky, a potom i molekul organismu (fantazie)

Latovitý = zpeřený

Leikodendrony = jihoafrické stromy s blýskajícím stříbřitým jehličím

Lokátor = přístroj zaměřený na určité místo v prostoru, které buď pomocí paprsků prozkoumává, nebo odtamtud vlnové záření zachycuje

Memonogram = z řečtiny: zápis pamětního stroje

Mezon = elementární částice, která má hmotu ležící mezi hmotou elektronu a protonu. Vznikají v kosmickém záření, nebo bombardujeme-li jádra atomů velmi rychlými částicemi

Minus pole = záporně nabité pole v mezihvězdném pásmu

Neurosekvenční stimulátor = lék účinkující bezprostředně na jednotlivé nervy; byl získán z nervových výměšků

Nezávislý rok = rok podle zemské časové míry, nezávislý na rychlosti hvězdoletu

Nomád = řecky nomás: kočovník, primitiv nemající stálé bydliště

Nukleon = částice atomového jádra, tj. buďto proton nebo neutron; podle fantastické představy Jefremova je to centrální jadérko uvnitř mezonového kruhu v jádře atomu.

Optimální radiant = poloměr otáčení hvězdoletu kolem planety mimo její atmosféru, který je nejvýhodnější pro stálost jeho oběžné dráhy. Závisí od rozměrů a masy planety

Paleontolog = (řecky paláiós: dávný, starý) vědec zkoumající zbytky vyhynulých živočichů a rostlin z minulosti Země

Parasympatická soustava = autonomní nervový systém, opak sympatického

Parciální = částečný (např. tlak jen některé složky plynu)

Parsek = jednotka pro určení astronomických vzdáleností, rovnající se 3,26 světelných roků čili asi 32.1012 km

Piktogramy = série nákresů.

Planetární palivo = palivo, které se užívá pro motory planetoletů i v přistávacích a startovacích motorech hvězdoletů

Planetolet = raketa pro lety mez planetami

Protuberance = výtrysky rozžhavených plynových hmot na povrchu hvězdy (např. Slunce), které dosahují velkých vzdáleností

Pumové majáky = automatické stanice pro vysílání mocných signálů, které pronikají atmosférou planety. Svrhávají se z hvězdoletů

Radiace = (z latinského radius: paprsek, poloměr) záření

Raptové = (z latiny; raptus: lup, únos, raptatores - draví ptáci) - ptáci, kteří v budoucnosti nahradí domácí drůbež a divočinu

Spirolet = raketa používaná v zemské atmosféře

Sporamin = droga působící proti spánku

Subsvětelná rychlost = rychlost blížící se rychlosti světla, tj. 300.000 km.s-1

Supravodivost = roztékání elektřiny po povrchu předmětů ve vzduchoprázdném prostoru.

Termobarooxystat = přístroj pro nejpřesnější regulaci teploty, tlaku a kyslíku v krvi

Thalium = prvek s atomovým číslem 81.

Tiratron = elektronový přístroj (lampa), který má schopnost stimulovat a udržovat nervové procesy v lidském organismu při nedostatečné práci srdce

Ionno-trigerní motory = motory, v nichž se reaktivní proud uskutečňuje trigerní (tj. kaskádovou) reakcí

Trombóza = srážení krve s vytvářením trombů, které ucpávají krevní tepny

TVF = stereotelevizofon = přístroj pro hovory a současné přijímání plastických obrazů

Tyrhénský stadión = stadión na pobřeží Tyrhénského moře v Itálii

Úniková rychlost = rychlost, která umožňuje překonat gravitaci nebeského tělesa a odtrhnout se od něho do kosmického prostoru

Vektor = veličina, která má jak velikost, tak směr, označuje se šipkou.

Velká Syrta = záliv Středozemního moře na pobřeží Severní Afriky (v Lybii)

Vibrace = z latiny: chvění

Viddringtonie = jihoafrické jehličiny

Vnější vichrová zóna = zóna styku gravitačních polí dvou hvězdných systému, v níž vznikají vichřice a bouře (fantasie)

Závislé hodiny = hodiny ukazující čas hvězdoletu, tj. čas závislý na jeho rychlosti. Podle teorie relativity se při velkých (subsvětelných) rychlostech zkracuje čas pohybujícího se předmětu ve srovnání s časem pozorovatele, který se vzhledem k hvězdoletu nepohybuje

Zirkonium = prvek s atomovým číslem 40.

Čandrasekhar = indický astrofyzik žijící v Americe (nar. 1910). Jeho nejdůležitější práce jsou věnovány vnitřnímu uspořádání hvězd, výzkumu hvězdných atmosfér a otázkám dynamiky hvězdných systémů.

21.11.2020 13:09


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od Mirajz: 28/11 v 14:22 na téma: Ivory : Při stahování v EPUB Hrdinové z Ivory Je anononcována učesaná i rozcuchaná verze, ale pojmenování v obou případech je egan-doris-ivory-2-hrdinove-z-ivory-r.epub.;

Domů
Statistiky

"Mlhovina v Andromedě" (komentáře)

Téma=Mlhovina-v-andromedě

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: knihomol

 

 

13.11.2020 v 19:32 id: 1336066

Tak si ve čtečce listuju v Mlhovině v Andromede. A co mi dalo pecku do očí byl Dar Vichrov. Já to mám jako knížku už víc jak čtyřicel let a jsem zvyklý na Dar Vetera. Zajímavé že další jména pozměněna nebyla.


SW: To je asi tak: Poprvé jsem Mlhovinu v Andromedě slyšel v rádiu jako rozhlasovou dramatizaci. A tam byl skutečně Dar Vichrov. Takže jde jen o maličko odlišný překlad. Mně to připadalo tak nějak silnější jméno, než když jsem (po dlouhých letech) dostal do ruky knížku s téměř nepřeloženým jménem (originál je ale "Větěr"!). Asi tam bude těch odlišností víc, i když ve jménech třeba už ne. Ale stejně si nemohu pomoci, z těch zvukových efektů mě tenkrát příjemně mrazilo, knížka pak byla pro mě trošku zklamání. (13.11.2020 20:52)


VlastimilČech: A úplně mne zklamal film... (19.11.2020 12:07)


SW: On byl o tom film? Kdo ho spáchal? (Nebo zpackal?) Ale když jsem protrpěl pár filmů na téma Strugackých, nelituji, že jsem ho neviděl. Všechny filmy byly hrozné, ať je spáchali (zpackali) Rusové, nebo jiní. (19.11.2020 13:00)


věrka: Odstrašující byl zejména německý film "Je těžké být bohem". Doporučuji vyhnout se mu. (19.11.2020 14:32)


knihomol: Podobnou hrůzu jsem taky zažil před léty. Potkalo mne "štěstí" vidět film Den Trifidů. Peckou bylo na konci všech nelogičností hubení Trifidů postřikem mořskou vodou. (19.11.2020 17:44)


VlastimilČech: https://www.csfd.cz/film/157562-tumannost-andromedy/prehled/

jo, na internetu jsem ho našel. Nejsem už jist, jestli nebyl v ruštině, nepamatuju... Ale do konce jsem to už protrpěl, to si pamatuju určitě! (21.11.2020 14:57)


VlastimilČech: Myslím, že se ten film "Je těžké být bohem" natáčel někde tady poblíž (na Hukvaldech?) Hledali tehdy inserátem kompars, prý lidi se vzhledem bezdomovce... to mne zaujalo. Taky jsem to netu našel a viděl, ale: kde se filmovalo jsem nepoznal, kdyby to neoznamovali, tak bych nepoznal ani předlohu a nepoznal jsem nikoho z komparsu

Se slečnou Věrkou souhlasím: opravdu odstrašující! (21.11.2020 15:04)


3. Jméno: knihomol

 

 

10.11.2020 v 15:57 id: 1336064

Kdysi jsem v jedné povídkové knize četl povídku od Jefremova "Cor serpentis". Hlavní zápletkou bylo, že při setkání dvou hvězdoletů ve volném kosmu, zjistili pozemšťané že mimozemštané jsou z planety kde místo kyslíku je fluor. říká vám to něco?


SW: Aby ne! Proč asi mám v oblibě fluorové světy (od Gurroa po Vějíře Froilů)? Akorát jsem zamžikal, když Jefremovovi hrdinové navrhli těm fluorovým, aby radši přešli na kyslík. To se mnou praštilo o zem! BTW - Cor Serpentis = česky Srdce Hada... viz ID=1336052 (10.11.2020 16:21)


4. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

06.11.2020 v 19:55 id: 1336052

Mlhovina v Andromedě - jeden z dávných skvostů.


knihomol: A má docela jedlý pokračování "Hodina býka". (08.11.2020 17:11)


Q-1904072: Jo, Jefremov, jeho "Čas byka" jsem kdysi louskal pod lavicí v originále .... než mě čapla "úča" 😁😁😁😁... (09.11.2020 00:06)


SW: Jistěže to mám, mám i pokračování "Srdce hada", ale nejdřív v prosinci... (09.11.2020 00:31)


Q-1904072: Taky se mi docela líbil Zdeněk Volný a jeho trilogie z planety Helada - "Oko chiméry", "Dračí dny" a "Vesmír je lotosový květ" - bohužel pro volnou publikaci jsou to roky vydání 1989, 1995 a 1996, takže pořád ještě autorská ochrana ... První díl je docela drasťák včetně mimozemský pralesní potvory prskající jed z "oka", další dva už jsou příšerkově umírněněnjší, přesto se to četlo docela dobře ... (10.11.2020 08:30)


SW: Dávám sem jen to, u čeho autorská práva buď vypršela, nebo mám svolení od autora(ů). A to ještě beru trvání autorských práv postaru (50 let) a ne ten americký výmysl (70 let). Kdyby platilo těch 70 let "odjakživa", nikdy bychom neviděli filmy s Lex Barkerem a Pierre Bricem jako Old Shatterhandem a Vinnetouem, protože dědicové Karla Maye zatvrzele odmítali zfilmování a všechny ty skvostné filmy proto vznikly až po 50 letech po smrti Karla Maye (ještě postaru). Autorská práva by podle mě měla trvat kratší dobu (buď 50 let od uveřejnění, nebo 30 let od smrti autora). Těch 70 let každé dílo prostě zabije - podívejte se na Karla Kryla, jestli to bude m-me Brousert blokovat zavile dál, po 70 letech po něm pes neštěkne!

Je ovšem také pravda, že já tady autorům nabízím jen "95% ze zisku"... A když autor chce odejít jinam (na lepší) a žádá své dílo tady u mě smazat, tak tvrdě smažu (pokud neuhádám aspoň ukázku). A může se stát, že ta "ukázka" je pak to jediné, co z díla zbyde, když autorovi "klekne disk"... (10.11.2020 09:31)


Q-1904072: Chápeme to stejně, já to sem napsal pro ty, co by si to rádi přečetli a jsou schopní si ty knížky sehnat jinde (antik, sosnout "někde" na netu atd) nebo už je četli v těch 90. létech. Samozřejmě nemám a ani nemůžu mít nic proti případným pokusům o kontakt autora nebo jeho dědiců (pokud se nemejlím, tak Zdeněk Volný pořád ještě žije) za účelem domluvit vyvěšení jeho dílek zde - pro ty, co ještě nečetli a nemají možnost shánět jinak ... (10.11.2020 14:16)


SW: Našel jsem pár webů, kde se něco dá sehnat. Například http://www.ctenizdarma.cz (Pacovská), http://www.romanyzdarma.cz (Konáš), napsal jsem i pár autorům, ale bez výsledku. Ani z výšeuvedených webů neberu všechno šmahem, tohle je (či měl by být) web pro scifi, nanejvýš pro fantasy a jiné pohádky, ale ne pro jiné žánry. Nepřebírám, co se mi vyloženě nelíbí (military, westerny, trampské, psycho), nestojím o povídky a povídkové sbírky (těch je bohužel většina) a nemám tisíce na autorská práva, protože nabízím jen 95% ze zisku (nulového)... A se současnými autory se moc nekamarádím (přesněji - oni se nekamarádí se mnou, je v tom jemný rozdíl ). Tož tak! (10.11.2020 14:45)Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky dnes: Saxamur včera: