Bez COOKIEs je omezený přístup!

Skok na slovník Skok na diskusi

Mlhovina v Andromedě


Mlhovina-v-Andromedě

 

(SF 1)

Science fiction

Ivan Jefremov

© 1957 Ivan Jefremov

Nakladatelství: Autobus


Skok na slovník Skok na diskusi Obsah

Železná hvězda

Epsilon Tukana

V zajetí tmy

Řeka času

Kůň na dně mořském

Legenda modrých sluncí

Symfonie F-moll v barevné tónině 0,475 mí

Rudé vlny

Škola třetího cyklu

Tibetský pokus

Ostrov Zapomnění

Rada Astronautiky

Andělé z nebe

Ocelové dveře

Mlhovina v Andromedě

Odkaz daleké budoucnosti

Seznam knih Komentáře

21.11.2020 13:09

Na hlavní stránku

Šklíba
Kočka Šklíba se na Alenku v říši divů jen
šklebila. Pak se začala dělat neviditelnou,
až z ní zbyl jen škleb... a i ten zmizel...

Skupina:


01) Mlhovina v Andromedě

02) Cor Serpentis

03) Hodina Býka

Titul:  Mlhovina v Andromedě 

Autor: Ivan Jefremov


© 1957 Ivan Jefremov

Skupina: SF - (1)

Nakladatel: Autobus

Žánr: Science fiction

Téma: Mlhovina-v-Andromedě

Errata:

Slovník:

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.

Slovník

Adamův most = souvislá řada úskalí a korálových útesů u jižního cípu Východní Indie v délce asi 32 km mezi indickým pobřežím a ostrovem Cejlonem. Název pochází od mohamedánů, kteří se domnívají, že sem dopadl Adam, když by svržen z nebe. Tamtéž je i Palcký průliv (reál)

Anamezon = (slovo utvořené z řeckého ana: ne, zápor, a mezon: (elementární částice)) látka s rozrušenými mezonovými vazbami atomových jader, její výtoková rychlost se blíží rychlosti světla

Andesitové skály = skály vytvořené vyvřelými horninami lávového charakteru (reál)

Aplit = žilná hornina, druh velmi jemnozrnné žuly (reál)

APP = zkratka Akademie Psychofyziologie Práce

Apsida = polokruhový výklenek v bazilice, uzavírající úzkou stranu východní proti vchodu; v apsidě byl obvykle umístěn oltář (reál)

Araukariový les = araukarie neboli blahočet je veliký, i přes padesát metrů vysoký, věčně zelený jehličnatý strom. Roste ve Střední a Jižní Americe. název má po Indiánech Araukárech (reál)

Astrofyzik = vědec zkoumající fyzikální poměry na hvězdách a planetách (reál)

Atomární kyslík = kyslík, který neexistuje v molekulárním stavu jako normální kyslík (O2), nýbrž ve stavu oddělených atomů. Tento stav látky dává daleko intenzívnější chemické reakce a umožňuje dosáhnout většího stlačení než stav molekulární (reál)

berylium = prvek patřící mezí vzácné lehké kovy, atomové číslo 4 (reál)

Biodózy ozáření = dávky ozáření škodlivé pro lidský organismus (reál)

Biologický skafandr = speciální ochranný oblek astronautů, chránící tělo před napadením škodlivými mikroorganismy jako jsou bakterie či viry

Bipolární matematika = matematika založená na dialektické logice s dvoustrannou analýzou a řešením

Brahma = v indickém náboženství pojem pro božství; odtud název pro náboženský směr brahmismus, zdůrazňující pantheistické splývání s božstvím; jeho kněží se nazývají brahmáni.

Chlorella = mořská řasa s ohromným obsahem bílkovin, uměle pěstovaná pro výrobu bílkovinné potravy

Chromkatoptrický = slovo utvořené z řeckého slova chroma: barva a katoptron: zrcadlo; chromkatoptrické barvy - barvy odrážející světlo ve vnitřních vrstvách

Chromoreflexní reprodukce = obrazy vytištěné v barvách s vnitřním odrazem světla, které dodávají plošnému nákresu větší plastičnost i přirozený přechod barev a světel

Chronometr = (řecky chronos: čas) přístroj na přesné měření času

Diafragma = řecké slovo zn. Přepážka, příčná stěna; zde zařízení přenášející svrchní alikvotní tóny lidského hlasu, pomocí nichž se odstraňuje rozdíl mezi živým lidským hlasem a zvukem reproduktoru

Einstein Albert = 1879-1947, největší novodobý fyzik a matematik, původem Němec, žil ve Švýcarsku a Americe, zakladatel teorie relativity času a prostoru; nositel Nobelovy ceny za fyziku.

Elektronový invertor = přístroj, v němž se tisíceronásobně zvětšuje obraz pomocí elektronů

Embryotekty = spojení dvou řeckých slov: embryon: nezrozený plod a kmen slovesa tektainomai: budovat; stroje pracující podle principů růstu živých organismů

Eridanus = souhvězdí jižního nebe, nazvané podle stejnojmenné řecké bájeslovné řeky (patrně Nil); nejjasnější jeho hvězdu, Achernar, nelze od nás pozorovat.

Erupce = v geologii výbuch sopky (reál)

Estakáda = slovo z frančtiny: pilotová hráz, budovaná jako trať pro vlaky či trasy pro vozy na mělkých řekách a mořích (reál)

Faanty = z řeckého faantatos: nejjasnější; zde drahé kameny.

Fluktuativní psychologie = vysvětlení nahromaděných historických změn v psychologii lidí

Fotonový či vlnový paprsek = světelný paprsek, který se chová zároveň jako vlna i jako proud částic. V budoucí technice se obě tyto vlastnosti oddělují a jakoby koncentrují

Fyzikální stanice = robot, který určuje fyzikální poměry na povrchu planety

Gravitační pole = pole přitažlivosti kolem velké masy hmoty.

Heisenberg Werner = německý fyzik, nar. 1901, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky, zformuloval princip neurčitosti.

Hemisférická obrazovka = polokulovitá obrazovka, nezbytná pro plastické obrazy

Inertní = z latiny: netečný, nehybný

Inverze = z latiny: zvrat, přechod z jednoho stavu do druhého.

Izogravy = čáry označující pole stejného napětí gravitace

K - částice = fantastické částice atomového jádra z úlomků kruhového mezonového oblaku.

Kaskáda = z italštiny: malý umělý stupňovitý vodopád

Kavyl = stepní tráva

Teplota K = teplota podle absolutní stupnice ve stupních Kelvinových, kde 0 = -273 C

Kenozoikum = doba třetihorní

Kochleární počet = druh bipolární matematiky zabývající se analýzou spirálovitého postupného pohybu

Kolaps = bezvědomý stav.

Kor = jednotka sumárního ozáření organismu (fantazie)

Kurhan = z ukrajinštiny: mohyla

Kursograf = automatický zapisovač kursu

Kvantová mez = mez rychlosti blízká rychlosti světla, při které nemůže existovat žádné objemné těleso, neboť hmota se stává rovnou nekonečnosti a čas nule

Kvintilion = číslovka; milión kvadrilionů, bilion trilionů

Kybernetika dědičnosti = organizování pomocí principů dědičnosti. Rytmy dědičnosti - výstavba a postup narůstání molekulárních řetízků živé látky, a potom i molekul organismu (fantazie)

Latovitý = zpeřený

Leikodendrony = jihoafrické stromy s blýskajícím stříbřitým jehličím

Lokátor = přístroj zaměřený na určité místo v prostoru, které buď pomocí paprsků prozkoumává, nebo odtamtud vlnové záření zachycuje

Memonogram = z řečtiny: zápis pamětního stroje

Mezon = elementární částice, která má hmotu ležící mezi hmotou elektronu a protonu. Vznikají v kosmickém záření, nebo bombardujeme-li jádra atomů velmi rychlými částicemi

Minus pole = záporně nabité pole v mezihvězdném pásmu

Neurosekvenční stimulátor = lék účinkující bezprostředně na jednotlivé nervy; byl získán z nervových výměšků

Nezávislý rok = rok podle zemské časové míry, nezávislý na rychlosti hvězdoletu

Nomád = řecky nomás: kočovník, primitiv nemající stálé bydliště

Nukleon = částice atomového jádra, tj. buďto proton nebo neutron; podle fantastické představy Jefremova je to centrální jadérko uvnitř mezonového kruhu v jádře atomu.

Optimální radiant = poloměr otáčení hvězdoletu kolem planety mimo její atmosféru, který je nejvýhodnější pro stálost jeho oběžné dráhy. Závisí od rozměrů a masy planety

Paleontolog = (řecky paláiós: dávný, starý) vědec zkoumající zbytky vyhynulých živočichů a rostlin z minulosti Země

Parasympatická soustava = autonomní nervový systém, opak sympatického

Parciální = částečný (např. tlak jen některé složky plynu)

Parsek = jednotka pro určení astronomických vzdáleností, rovnající se 3,26 světelných roků čili asi 32.1012 km

Piktogramy = série nákresů.

Planetární palivo = palivo, které se užívá pro motory planetoletů i v přistávacích a startovacích motorech hvězdoletů

Planetolet = raketa pro lety mez planetami

Protuberance = výtrysky rozžhavených plynových hmot na povrchu hvězdy (např. Slunce), které dosahují velkých vzdáleností

Pumové majáky = automatické stanice pro vysílání mocných signálů, které pronikají atmosférou planety. Svrhávají se z hvězdoletů

Radiace = (z latinského radius: paprsek, poloměr) záření

Raptové = (z latiny; raptus: lup, únos, raptatores - draví ptáci) - ptáci, kteří v budoucnosti nahradí domácí drůbež a divočinu

Spirolet = raketa používaná v zemské atmosféře

Sporamin = droga působící proti spánku

Subsvětelná rychlost = rychlost blížící se rychlosti světla, tj. 300.000 km.s-1

Supravodivost = roztékání elektřiny po povrchu předmětů ve vzduchoprázdném prostoru.

Termobarooxystat = přístroj pro nejpřesnější regulaci teploty, tlaku a kyslíku v krvi

Thalium = prvek s atomovým číslem 81.

Tiratron = elektronový přístroj (lampa), který má schopnost stimulovat a udržovat nervové procesy v lidském organismu při nedostatečné práci srdce

Ionno-trigerní motory = motory, v nichž se reaktivní proud uskutečňuje trigerní (tj. kaskádovou) reakcí

Trombóza = srážení krve s vytvářením trombů, které ucpávají krevní tepny

TVF = stereotelevizofon = přístroj pro hovory a současné přijímání plastických obrazů

Tyrhénský stadión = stadión na pobřeží Tyrhénského moře v Itálii

Úniková rychlost = rychlost, která umožňuje překonat gravitaci nebeského tělesa a odtrhnout se od něho do kosmického prostoru

Vektor = veličina, která má jak velikost, tak směr, označuje se šipkou.

Velká Syrta = záliv Středozemního moře na pobřeží Severní Afriky (v Lybii)

Vibrace = z latiny: chvění

Viddringtonie = jihoafrické jehličiny

Vnější vichrová zóna = zóna styku gravitačních polí dvou hvězdných systému, v níž vznikají vichřice a bouře (fantasie)

Závislé hodiny = hodiny ukazující čas hvězdoletu, tj. čas závislý na jeho rychlosti. Podle teorie relativity se při velkých (subsvětelných) rychlostech zkracuje čas pohybujícího se předmětu ve srovnání s časem pozorovatele, který se vzhledem k hvězdoletu nepohybuje

Zirkonium = prvek s atomovým číslem 40.

Čandrasekhar = indický astrofyzik žijící v Americe (nar. 1910). Jeho nejdůležitější práce jsou věnovány vnitřnímu uspořádání hvězd, výzkumu hvězdných atmosfér a otázkám dynamiky hvězdných systémů.

21.11.2020 13:09


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od jirkacbx: 1/5 v 21:05 na téma: Tablet : Nevim jak koho,ale TAHLE situace,kdy musí SW řešit nevhodný kraviny kolem hostingu a podobně,má jistě nervy v zadelia nenapíše ani řádku k Zoromoru či jinýmu čtení,tak to mně FAKT nebaví.Poskytovatel prostoru má poskytovat prostor,aby mohl spisovatel psát a zveřejnovat svoje dílo.A poskytovatel "nemá" si hrát se slovíčky,podbízet se politickým kravinám a zhovadilostem, jen proto,aby byl "politicky korektní".   =*=   02.05 Q-1904072 : Průser je, pokud je poskytovatel prostoru předposranej přizdisráč, kterej "preventivně" aplikuje AUTOCENZURU a tím jen potvrzuje myšlenku, že nejhorší votroci jsou takový, kterým jejich pán může klidně dát do ruky zbraně a voni půjdou za něj bojovat, namísto toho, aby se pokusili osvobodit - protože takový půjdou klidně zvotročovat další, jen aby se zavděčili svýmu pánovi ... Mmchodem, když už jsme u toho, tak anglofonní označení otroka SLAVE a otroctví SLAVERY pochází z doby, kdy v dnešním Španělsku žijící MUSLIMOVÉ = BERBEŘI prodávali jako otroky SLOVANY, který si tehdá říkali SLÁVOVÉ. To jen na okraj, kdyby měl někdo námitky ve smyslu, že my Češi jsme nikdy votroky neměli - ne, NÁS JAKO VOTROKY PRODÁVALI. Doslova BÍLÝ VOTROKY - ti byli vždycky nejcennější... ;

Domů

"Mlhovina v Andromedě" (komentáře)

Téma=Mlhovina-v-andromedě

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!


Komentáře

Žádný komentář tu není.

Začátek