Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah Dále

Slovníček pojmů

Amazonian: nejmladší geologická éra na Marsu. Započala před třemi miliardami let, trvá doposud.

Aqua: latinsky „voda“. V příběhu jsou tak pojmenovány ledové komety, které dopravují na Mars v rámci jeho zavlažování.

Arbeit macht frei: německy „práce osvobozuje“. Heslo psané nad branami koncentračních táborů.

arologie: obor geologie zaměřený na zkoumání Marsu. Odvozeno od řeckého ekvivalentu jména Mars - Ares.

asteroid: planetka. Malé těleso většinou nepravidelného tvaru obíhající po vlastní dráze kolem Slunce.

astronomická jednotka: průměrná vzdálenost mezi Sluncem a Zemí, cca 150 milionů km.

C2H5OH: chemický vzorec lihu. Pro konzumní účely se vyrábí kvašením cukru obsaženého v ovoci. Protože na Marsu ovoce neroste, je v příběhu připravován synteticky. Marty pravděpodobně popisuje výrobu z etylenu katalyticky reagujícího s vodou. Jako katalyzátor používá kyselinu trihydrogenfosforečnou na kamíncích křemenu.

Césarova šifra: jednoduchý způsob zašifrování zprávy. Písmena nové abecedy vzniknou rotací abecedy o pevný počet znaků.

ducha lev: slovní spojení z Nerudovy básně „Jak lvové bijem o mříže“ z Písní kosmických. Sousloví Neruda použil jako oslavu lidské inteligence, v příběhu míněno ironicky.

Elysium Planitia: Elysejská planina. Rozsáhlá rovníková nížina na Marsu. V příběhu se zmiňují ještě Elysejská pole v západní části Valles Marineris. Ve skutečnosti nejsou tyto lokality ještě pojmenované, Elysejská pole jsou pouze v tomto příběhu.

Eros 433: planetka pojmenovaná po řeckém bohu lásky Erotovi. Nepravidelný tvar - 13x13x33 km. Jeho dráha protíná dráhu Marsu, přibližuje se až k Zemi. 14.2.2000 přistála na jeho povrchu sonda NEAR Shoemaker.

extrapolace: výpočet na základě pravidel odhadnutých z jiných hodnot Např. z řady čísel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lze s jistou dávkou nejistoty odhadnout následující hodnotu, tedy 10.

gradient: vektorová veličina vyjadřující směr největšího vzrůstu. Když Max Ljapunov vykřikne „přímo proti gradientu“, myslí tím „šusem“ dolů.

gravitační prak: metoda, jak urychlit kosmické těleso průletem kolem planety.

Hanka fecit: latinsky „Hanka vytvořil“. Tento nápis vyluštil r.1899 ze změti čar v Rukopisu Zelenohorském Ladislav Dolanský, což bylo považováno za důkaz, že rukopis zfalšoval Václav Hanka. Později již nikdo jiný tento nápis v rukopisu nerozpoznal.

Hellas planitia: planina Hellas (Řecko). Rozsáhlá nížina na jižní polokouli Marsu. Vznikla před více než čtyřmi miliardami roků, po nárazu asi dvousetkilometrového tělesa.

Hesperian: geologická éra na Marsu bezprostředně předcházející Amazonianu. Započala před třemi a tři čtvrtě miliardami let.

Houston: americké středisko řízení pro pilotované vesmírné lety.

Houstone, máme problém: tak znělo hlášení astronauta Jacka Swigera 14.4.1970 při misi Apollo 13, když došlo k havárii kyslíkových nádrží, což znamenalo nejen konec letu na Měsíc, ale i vážné ohrožení životů celé posádky.

chcípliny: zkameněliny, v žargonu geologů.

Chryse Planitia: řecky „Zlatá planina“. Nížina na severní polokouli Marsu. Na jihu se zužuje a přechází do Valles Marineris.

Io: jeden z měsíců Jupitera. První měsíc ve sluneční soustavě, na kterém byly zjištěny doposud činné sopky. Vulkanická energie má původ ve slapových silách.

iontový motor: druh reaktivního motoru vyznačující se (vzhledem ke své velikosti) malým, ale dlouhodobým výkonem. Důležitou komponentou motoru je elektrický generátor, který ionizuje pracovní médium a napájí urychlovač. Ten urychluje vzniklou plazmu a uděluje motoru patřičný impuls.

Jupiter: největší planeta sluneční soustavy. Patří mezi tzv. plynné planety, složené převážně z vodíku a helia, ale v plynném skupenství jsou pouze svrchní části planety. Obíhá cca 5× dále než Země, poloměr cca 11× větší. Má 63 pojmenovaných měsíců, nejznámější jsou čtyři tzv. Galileovské Io, Europa, Ganymedes, Callisto.

kapková závlaha: závlahový systém vyvinutý v r.1959 izraelskými inženýry Simchou a Ješajahuem Blassovými. Zavlažuje se pouze kořen rostliny a jeho blízké okolí. Omezí se tak zbytečné odpařování vody. Správným dávkováním se zamezí i styku vody s hlubokým podložím a případnému vzlínání solí k povrchu.

kometa: drobné těleso, většinou člen sluneční soustavy. Složení - především vodní led, zmrzlý oxid uhličitý a silikátové jádro. Při přiblížení ke Slunci se plynné složky uvolňují a silou slunečního záření se vytlačuje charakteristický ohon.

Kuiperův pás: oblast Sluneční soustavy nacházející se za oběžnou drahou Neptunu. Nacházejí se zde planetky tvořené především vodním ledem, zmrzlým oxidem uhličitým, metanem, amoniakem...

kvadrupólový moment: veličina, která vyjadřuje míru geometrické deformace. Např koule má kvadrupólový moment nulový, činka nenulový.

Mars: čtvrtá planeta Sluneční soustavy. Planeta pozemského typu. Proti Zemi přibližně třetinová gravitace, jeden oběh kolem Slunce trvá dva roky. Povrch tvořený převážně oxidy železa. Hlavní složkou řídké atmosféry je oxid uhličitý, poblíž pólů se nachází v pevném skupenství. Ze Země je pozorován jako polární čepička.

Merkur: planeta Sluneční soustavy, ale také oblíbená dětská stavebnice. V příběhu se mluví o technologii Merkur, protože některé součásti stavebnice mohou, při patřičném zvětšení, dobře sloužit i k sestrojení skutečných konstrukcí.

meteosat: série meteorologických družic. Zkratkové slovo odvozené z anglického METEOrological SATellite. Družice jsou provozovány evropskou organisací Eumetsat. Družice v příběhu má s dnešními družicemi společný pouze účel a název.

matice: matematická struktura zapisující se formou do obdélníku uspořádaných čísel. Nad touto strukturou jsou definovány různé matematické operace, jako např. sčítání a násobení. Jedná se o nástroj vhodný k různým transformacím a jako takový je v příběhu použit.

moloděc: rusky doslova „chlapík, mládenec“. V příběhu použito ve smyslu „seš dobrej“.

NEAR Shoemaker: americká sonda, která zkoumala planetky Mathilde a Eros. 12.2.2001 na planetce Eros přistála. Přistání nebylo původně plánováno, rozhodnutí padlo až po splnění všech úkolů mise. Přesto se podařilo se sondou i po přistání navázat spojení, ale kvůli nevhodnému úhlu kamer již neposlala žádné další fotografie. Dožila koncem února na okraji prolákliny Himeros.

nebeský jeřáb: technologie použitá při přistávání sondy Curiosity Rover na povrchu Marsu. Nosný rám obdélníkového tvaru s raketovými motory v rozích konstrukce. Při přistávacím manévru, ve výšce asi 20 metrů, zůstal jeřáb díky tryskám levitovat a spustil náklad na povrch. Poté odletěl stranou a jako již nepotřebný havaroval.

Noctis Labyrinthus: komplex údolí poblíž marsovského rovníku. Doslova znamená „Noční bludiště“, což dobře odpovídá jeho podobě. Na východě navazuje na Valles Marineris.

nosná: zkrácený výraz pro nosnou frekvenci. Vysílaný signál je třeba při vysílání nejprve namodulovat na vysokou frekvenci, která se (i s vlastním signálem) lépe šíří prostorem.

Oudemans, kráter: kráter na západní straně Valles Marineris, téměř se dotýká Noctis Labyrinthus. Pojmenován po holandském astronomovi.

parchant: zkomolenina slova panchart. Staré označení pro nemanželské dítě. Nemanželský potomek pancharta je cvikýř. Často myšleno jako nadávka nikterak neodrážející skutečnost, zda dotyčný má či nemá legitimního otce. Tak je použita i v příběhu.

planetka: též asteroid, malé těleso Sluneční soustavy. Většinou pozůstatek z dob formování Sluneční soustavy. Nejvíce planetek se nachází v pásu mezi Marsem a Jupiterem a v tzv. Kuiperově pásu za Neptunem.

polární dráha: oběžná dráha družice, která přelétá nad póly planety. Díky rotaci planety přelétá družice pokaždé nad jiným poledníkem. Zvláštním případem je polární dráha, po které obíhá družice s periodou jednoho dne. Taková družice pak vytváří dojem kyvadlového pohybu, proto se nazývá kyvadlová.

pyramidy na Marsu: hra světel a stínů na povrchu Marsu, která při pohledu z výšky vyvolává dojem pyramidy. Pyramidy (a také obrovskou plastiku lidské tváře) vyfotila sonda Viking. Při větším zvětšení se ale objekty rozpadly na shluk jedinečně nasvícených kamenů a skal.

robotický dalekohled: dalekohled natáčející se pomocí servomotorů, které jsou řízeny počítačem. Astronom, který má přidělený čas u robotického dalekohledu, pouze pošle (třeba pomocí internetu) své požadavky na vzdálenou observatoř, v daný čas dalekohled sám provede příslušná měření a hodnoty zašle zpět.

Rocheova mez: vzdálenost od planety, pod kterou se obíhající těleso již nemůže udržet pohromadě vlastní gravitací a je roztrháno slapovými silami.

Saturn: druhá největší planeta sluneční soustavy. Patří mezi tzv. plynné planety, složené převážně z vodíku a helia, ale v plynném skupenství jsou pouze svrchní části planety. Obíhá cca 10× dále než Země, poloměr cca 10× větší. Charakteristický je jasný prstenec viditelný i menšími dalekohledy. Má 53 pojmenovaných měsíců, nejznámější jsou Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan a Iapetus.

SQL: strukturovaný dotazovací jazyk. Z anglického Structured Query Language. Jednoduchý a přitom velice účinný nástroj pro získávání informací z počítačových databází.

startovací okno: časový úsek (většinou poměrně krátký), při němž je možné vypustit kosmické těleso a navést na dráhu k jinému. Mimo startovací okno by podobný manévr mohl být energeticky neúnosný.

Tithonium chasmata: součást Valles Marineris. Nachází se na jeho severozápadním konci.

terraformace: proces záměrné přeměny planety na planetu s podmínkami vhodnými pro život lidí.

trojný bod: teplota a tlak, při kterých jsou v rovnováze všechna tři skupenství látky. Např voda o teplotě 0,01°C pod tlakem 610,6 Pa bude udržovat stále stejný poměr mezi hmotnostmi vody, ledu a páry.

V2: německá bojová raketa z období II.světové války. Z její koncepce těžil americký vesmírný program. Vyslovuje se „fau cvaj“.

Valles Marineris: prasklina v povrchu Marsu. Obrovské údolí o délce 4000 km, průměrná šířka 200 km, v nejširším místě 500 km. Místy hluboké více než 10 km.

Vastitas Borealis: rozsáhlá rovina kolem severní marsovské polární čepičky.

Viking: sondy zkoumající v sedmdesátých letech Mars. Obě sondy také úspěšně přistály na povrchu.

Zlatý Skarabeus: povídka od E. A. Poea, kde se podrobně popisuje luštění šifry.

 


Zpět Obsah Dále

29.05.2017 00:18