Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah

Maxwellovo světlo

Maxwellovy rovnice jsou přítulnější, než byste řekli. Jsou zapsány podivnými symboly, z nichž jde hrůza. Ta složitá matematika však není k jejich pochopení vůbec zapotřebí. 

Tažnými koňmi populární fyziky je bezpochyby vesmír a mikrosvět. Obojí přitahuje každého, komu zbyla v těle alespoň trocha touhy po dobrodružství. Na diskusních fórech jsme svědky divokých hádek i střízlivých vysvětlování, co jsou kvarky, jak vesmír z ničeho povstal, nebo co je to kolaps vlnové funkce. Málokdy však zaznamenáme podobné vášně kolem fenoménů všednějších, jako jsou třeba Maxwellovy rovnice. Vysvětlení patrně leží v druhé polovině názvu. Pojem rovnice jistě veřejnost nechová ve zlatém fondu libozvučných slov. V případě těch Maxwellových je to ještě podtrženo tajemnými znaky, se kterými bychom se nechtěli setkat u tabule. A přesto nejsou zapotřebí k pochopení. Je to jen elegantní zápis, matematická zkratka.

V článku se pokusíme ukázat, že bychom k Maxwellovým rovnicím měli chovat úctu ne pro jejich složitost, nýbrž pro jejich jednoduchost. Matematický aparát použijeme jen pro dokreslení, komu je protivný, může ho směle přeskočit. Ukážeme, že vlastně rovnice už znáte, jen jste to nevěděli. Rovnice jsou na sobě nezávislé, na jejich pořadí nezáleží. Proto vyjdeme od té nejjednodušší.

I. Maxwellova rovnice

Tu první rovnici znají asi úplně všichni. Říká nám to, co jsme poznali už ve školce. Magnet musí mít vždy dva póly. Úplně každý magnet má severní a jižní pól. Ti podnikavější, kteří se pokusili magnet zlomit či rozříznout v touze oddělit od sebe severní a jižní pól, svůj pokus hořce oplakali. Magnet zničili nadarmo. Každá troska se okamžitě stala dvoupólovým magnetem. Mohli bychom tak magnet krájet až na atomární úroveň, nikdy se monopólu nedobereme.

Je teď jen na matematicích, jak tento fakt přeloží do své mluvy. Buďme k nim však trochu vstřícní a přeformulujme naše tvrzení tak, aby jim to šlo lépe. Nejprve si vzpomeneme na pojem silokřivky. Jsou to pomyslné čáry spojující oba póly, reprezentují magnetické pole a docela dobře se dají zviditelnit třeba pomocí železných pilin. Je vidět, že magnetické silokřivky z jednoho pólu vystupují, vstupují do druhého a tělesem magnetu se vracejí zpět.

Máme teď důležitý poznatek, magnetické křivky jsou vždy uzavřené. Plyne to právě z toho, že nemáme k dispozici magnetický monopól. Každá magnetická silokřivka vždy vstoupí do druhého pólu a uzavře se.

Ve skutečnosti jsou cesty silokřivek mnohem komplikovanější. Spojují se se silokřivkami jiných magnetů, ty zase se silokřivkami dalších magnetů, ale nakonec se nějakým způsobem přece jen domů vrátí. 

To už je skutečnost, kterou matematik snadno popíše. Dokáže si totiž představit krabici od bot, kterou umístí do libovolného místa v prostoru. Může ji dát zcela mimo magnet, může do ní zavřít jen jeden pól (je to matematická (myšlená) krabice od bot, která nám svou stěnou magnet nenaruší ani nijak neovlivní), může ji dát blízko či daleko, může být malá či velká, může mít tvar kvádru či válce, ale klidně i brouka oškliváka se všemi jeho nožičkami a výběžky. Pak začne počítat silokřivky, které prochází stěnami krabice. Zjistí, že těch, které vstupují, je tolik, kolik jich vystupuje. Aby také ne, jsou to přece uzavřené křivky, ta, která do krabice vstoupí, musí někudy vystoupit. Když každé silokřivce přisoudíme váhu +1 nebo -1, podle toho, zda vstupuje nebo vystupuje, je nasnadě, že je součet vah nulový. Matematický zápis I. Maxwellovy věty tedy zní: Součet magnetických silokřivek v krabici je vždy nulový. Řečeno učeně: Magnetický tok libovolnou uzavřenou plochou je roven nule.

Zde sčítáme ve dvou směrech. V ose x a ose y, je to přece plocha. Proto jsou tu integrály dva. Symbolicky jsou spřaženy elipsou, aby bylo vidět, že jde o plochu uzavřenou.

Zde sčítáme ve dvou směrech.
V ose x a ose y, je to přece plocha.
Proto jsou tu integrály dva.
Symbolicky jsou spřaženy elipsou, aby bylo
vidět, že jde o plochu uzavřenou.

Matematik už nebude mít problém přeformulovat větu do jemu příjemného tvaru. Aby byl hodně přesný, představí si nekonečně jemné předivo silokřivek. Na takové sčítání má totiž osvědčený aparát, jmenuje se integrální počet. Ačkoli práce s integrály vyžaduje jistou matematickou zručnost, matematici jsou tu jako doma a nám stačí jen pochopit, že ten podivný znak ve tvaru protáhlého S jim jen říká, »sečti vše, co je za ním«.

Při hlubší analýze narazíme na problém sčítání magnetických silokřivek. Jsou to přece pouze myšlené čáry. Jejich sčítání se zdá stejně pošetilé, jako bychom chtěli spočítat, kolik je vrstevnic mezi patou a vrcholem Řípu. Můžeme napočítat libovolné číslo mezi nulou a nekonečnem, záleží na jejich odstupu. Zde nám však stačí, aby byly silokřivky rozvrženy pravidelně, podobně jako vrstevnice na mapě. V praxi se pak nahrazují jasně definovanou veličinou nazývanou magnetický indukční tok, značenou B. 


II. Maxwellova rovnice

E značí intenzitu elektrického pole, Q je elektrický náboj, řecké písmenko epsílon reprezentuje tzv. permitivitu, což lze chápat jako odpor, který prostředí klade šíření elektrických silokřivek.

E značí intenzitu elektrického pole,
Q je elektrický náboj, řecké písmenko
epsílon reprezentuje tzv. permitivitu, což lze
chápat jako odpor, který prostředí klade
šíření elektrických silokřivek.

Ne všechny póly se vyskytují pouze v párech jako ty magnetické. Víme, že elektricky nabitý hřeben můžeme i s jeho elektrickými náboji oddálit od vlasů nabitých opačně. Stále se k sobě přitahují, ale už existují odděleně. Je zřejmé, že o uzavřenosti elektrických silokřivek si můžeme jen nechat snít. Náš trik s krabicí od bot má šanci zafungovat jenom v případě, že v ní nebude žádný elektrický náboj. Ve chvíli, kdy do ní uzavřeme třeba kladný náboj, silokřivky budou pouze vystupovat a jejich součet samozřejmě nulový nebude. Bude mít nějakou konkrétní hodnotu a jediné, co na ní bude zajímavé, je, že je nezávislá na velikosti a tvaru krabice. Počet silokřivek bude stále stejný, ať bude mít krabice rozměr milimetr nebo světelný rok. Jediné na čem záleží, je velikost elektrického náboje v krabici. Matematik pak řekne: Elektrický tok libovolnou uzavřenou plochou je úměrný náboji, který je v ní uzavřen.

III. Maxwellova rovnice

Velké tiskací I značí elektrický proud, řecké mý je permeabilita a má v magnetismu podobný význam jako permitivita v elektřině. Nicméně k dokonalosti této rovnici stále něco chybí.

Velké tiskací I značí elektrický proud,
řecké mý je permeabilita a má v magnetismu
podobný význam jako permitivita v elektřině.
Nicméně k dokonalosti této rovnici stále něco chybí.

Třetí Maxwellovu větu nezná ze zkušenosti úplně každý, ale učí se o ní již na základní škole ve fyzice. Je to ten známý pokus s magnetickou střelkou, která se vychýlí, když kolem ní teče elektrický proud. Je to názorný důkaz, že kolem vodiče s elektrickým proudem vzniká magnetické pole. Opět si můžeme kreslit silokřivky, v tomto případě budou mít tvar kružnic otáčejících se kolem vodiče. Tentokrát nás nebude zajímat jejich počet, ale rychlost, jakou se otáčejí. Zjistíme, že je úměrná velikosti proudu, který protéká centrálním vodičem.

Zdá se, že se rýsuje další Maxwellova věta, ale ve skutečnosti máme zatím jen Ampérův zákon ve své původní podobě. Neupozornili jsme na jeden zdánlivě okrajový problém, ke kterému se vrátíme později.

Sice názorným, ale přece jen podezřelým se může zdát pojem rychlosti otáčení silokřivky. Je to intuitivní vyjádření víru, který vytváří vektor elektrického pole. Popsat vír je úkon matematicky dobře podchycený pomocí operace zvané rotace vektoru a z ní odvoditelné cirkulace (to je jakási obdoba rotace v integrálním tvaru). 


IV. Maxwellova rovnice

Řecké písmeno fí zde představuje indukční tok, v tomto případě magnetický, což naznačuje index B.

Řecké písmeno fí zde představuje indukční tok,
v tomto případě magnetický, což naznačuje index B.

Jestliže kolem vodiče protékaného elektrickým proudem vzniká magnetické pole, neplatí něco podobného i obráceně? Není možné, aby přítomnost magnetického pole vyvolala ve vodiči elektrický proud? Asi si hned z kraje odpovíte záporně. Kdyby stačilo vedle drátu položit magnet, nemuseli bychom mít elektrárny. Přesto si to ověříme pokusem. Opravdu, vodičem nic neprotéká, měřicí přístroj nic nezaregistroval. Jedné věci jsme si však povšimli. Když jsme magnet přiblížili k obvodu, ručka měřáku poskočila a hned zase klesla k nule. Elektrický proud se magnetickým polem daří vygenerovat, ale musíme přitom magnetem hýbat. Když to zobecníme, důležité je proměnné magnetické pole. Právě jeho změna je to, co elektrický proud vybudí.

Poslední Maxwellova věta tedy říká, že elektrický proud kolem magnetické silokřivky je úměrný změně magnetického toku. Učeně řečeno: Cirkulace elektrického pole po uzavřené křivce je úměrná časové derivaci magnetického toku.

Kolem magnetické silokřivky tak vznikají kružnice elektrických silokřivek. Jejich matematický popis pomocí cirkulace nás již nepřekvapí. Efekt je však podmíněn tím, že se magnetická silokřivka mění. Zjistit, jak se funkce mění, je pro matematika jedna z nejjednodušších úloh. Používá k tomu nástroj zvaný derivace. Ve vzorcích se značí písmenem malé 'd'. 


Znovu III. Maxwellova rovnice

Vraťme se k Maxwellově rovnici, kterou jsme zde označili pořadovým číslem III. Již jsme si řekli, že popisuje vznik magnetického pole kolem vodiče protékaného elektrickým proudem. To však není všechno, je tu ještě jedna část související s něčím, čeho si normálně nevšimneme.

Ono totiž není pravda, že když vypínačem přerušíte okruh, přestane lampa svítit. Alespoň ne okamžitě. Kdybyste místo lampy připojili citlivý registrační přístroj, zjistili byste, že proud nezmizí skokem, nýbrž nějakou chvíli klesá k nule. Důležité je to cvaknutí vypínačem, ta změna napětí. Změnu napětí na přerušeném vodiči můžeme docílit i jiným způsobem - připojíme střídavé napětí. Pokud se střídá dostatečně rychle, pokles proudu ani nestačí sledovat vnější změny a přerušením stále nějaký proud teče.

Jak dlouho vydrží rozpojený kontakt vést elektrický proud? To záleží na geometrických vlastnostech vodiče v místě přerušení. V případě obyčejného vypínače jsou ty doby o mnoho řádů kratší než je frekvence domácí sítě, takže rozvodné závody mohou být v oprávněném klidu.

Chuckem Norisem mezi rozpojenými kontakty je součástka zvaná kondenzátor. Jsou to dvě rovnoběžné vodivé desky oddělené nepatrnou mezírkou. Podle tradičního náhledu je to přerušený vodič, kterým by neměl proud téct. Připojíme-li však napětí o dostatečně vysoké frekvenci, bez problémů proud naměříme. Právě tomuto proudu říkáme proud posuvný a je také zdrojem magnetického pole. Třetí Maxwellova věta dává do souvislosti magnetické pole nejen s proudem protékajícím vodič, ale i s posuvným proudem. V předchozím jsme uvedli, že změnu čehokoli vyjádří matematik velice snadno pomocí derivace. Tedy: Cirkulace magnetického pole po uzavřené křivce je úměrná součtu vodivého a posuvného proudu.

Bylo nebylo

Dobře si rovnice prohlédněte. Na první pohled by se mohlo zdát, že není na světě básník schopný napsat líbeznější čtyřverší. A přece k dokonalosti něco chybí. Všimli jste si, jak se první rovnice formálně podobá druhé a třetí čtvrté? Jak se rýmují? Klasický obkročný rým. Jenomže ne dost dokonalý. První rovnice má napravo nulu, druhá elektrický náboj. Třetí rovnice má napravo derivaci a elektrický proud, čtvrtá pouze tu derivaci. Ty sudé se odvolávají na elektrický náboj, liché by chtěly vyprávět o náboji magnetickém, o magnetických monopólech, které bohužel vesmír nezná. Snad to bývalo kdysi jiné. V počátcích vesmíru, při obrovských hustotách hmoty a energie bylo možné magnetické monopóly potkat. Tenkrát byly rovnice ještě krásnější. Opravdový estét samozřejmě může s takto rozšířenými rovnicemi pracovat i dnes a může všude psát znaky zastupující magnetický náboj, nicméně při dosazování konkrétních hodnot zjistí, že je magnetický náboj nulový a rovnice dají stejný výsledek.

Zde jsme uváděli Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru, který se nám zdál pro pochopení zřejmější. V praxi se častěji sahá po tvaru diferenciálním. Oba tvary jsou samozřejmě vzájemně převoditelné. Často se ještě přidávají tzv. hmotové rovnice, které zahrnují vliv prostředí. Jakkoli je pro inženýrské výpočty praktické tyto rovnice zahrnout, nepřinášejí po kvalitativní stránce nic, k čemu by nebylo možné dospět urputnými výpočty z původních rovnic. 

J.C.Maxwell své rovnice napsal v mnohem komplikovanějším tvaru, rovnic bylo třeba několik desítek. Teprve Heaviside s Hertzem závislé rovnice vyloučili a zbytek převedli do dnešního úhledného tvaru. Proto se rovnicím po dlouhou dobu říkalo Hertz-Heavisideovy rovnice. Teprve na přímluvu Einsteina se jim vrátil název po jejich biologickém otci. 

Světlo

Ačkoli Maxwellovy rovnice de facto popisují všechny elektrické děje, v obecném povědomí figurují jako něco, co se týká světla. Na první pohled není asi zřejmé, jak z těchto pár, teď již snad zřejmějších, řádek plyne tak významný fenomén.

Nahlédněme do plamene. Je plný rychle kmitajících částic nesoucích elektrický náboj, zejména elektronů. Kmitající elektron předstvuje vlastně střídavý elektrický proud. Třetí věta Maxwellova říká, že kolem takového proudu se musí vybudit magnetická silokřivka. Protože budící proud byl střídavý, i magnetická silokřivka musí neustále měnit svůj směr. Podle čtvrté věty musí proměnné magnetické pole vybudit proměnné elektrické pole. Kolem magnetické silokřivky tedy vznikne silokřivka elektrická.

Kdyby pan Maxwell nerozšířil Ampérův zákon o posuvný proud, v této chvíli bychom skončili. Takhle však víme, že rychle se měnící elektrická silokřivka vybudí magnetickou, ta další elektrickou, opět magnetickou... Jedna silokřivka se nabaluje na další a celé to postupuje prostorem jako jedna elektromagnetická vlna. J.C.Maxwell neodolal a ze svých rovnic spočítal i rychlost, jakou se bude vlna šířit. Vyšla mu hodnota, která se shodovala s rychlostí světla. Proto vyslovil předpoklad, že světlo je elektromagnetické záření.

Čtenářům zvyklým pohybovat se ve světě kvantových záhad asi nebudou poslední věty milé. Kvantové pojetí světla, jako proudu fotonů, je lidsky přijatelnější a diametrálně odlišné od vlnového přístupu. Aby toho nebylo málo, můžeme světlo popsat i pomocí Coulombova zákona rozšířeného o tzv. retardovaná pole. Tři teorie, každá dává na makroskopických měřítcích stejné výsledky. Která je správná? S tím nechť se laskavý čtenář popere sám.


 

 

(pokračování příště...)

 

 

Pro online-čtenáře: nehlašte překlepy v poslední kapitole!

Obvykle na ně přijdu sám, poslední kapitolu si čtu víckrát.

Opravy překlepů v minulých kapitolách naopak vítám.

Konec

Zpět Obsah

© 2016-2017 Dana a Rudolf Mentzlovi, Praha

03.03.2018 10:31


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od VlastimilČech: 21/11 v 08:01 na téma: Imperium : Mimochodem, ten nápad s telefonickým hlasováním se mi ukrutně líbí... Asi by to chtělo učesat detaily: Ti co telefon nemají, ti co mají telefony dva, nebo více, lze zajistit tajnost hlasování? Nebo to bylo hlasování aklamací?... atp. ale jinak výborný nápad. Mimochodem, nebylo něco podobného již zavadeno za Kaddafího v Libyjské džamahírii? Podobá se to plánu Průběžného volebního systému, nemám pravdu? V každém případě...atd...

Domů
Statistiky

"Reality z kosmu" (komentáře)

Téma=Reality-z-kosmu Hlasovali 3, celkem 15 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

 

   

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: sedum = (nejsi robot?)    (93 příspěvků).  

! Dnes 1 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky dnes: Imperium


2. Jméno: knihomol

 

 

Přidat přílepek!

07.03.2018 v 18:55 id: 1292686

Pokusně jsem si stáhl Zoidée ve formátu E-pub. Po vložení do čtečky se ukázala titulní stránka a to bylo vše. Zbytek knižky moje čtečka prostě "nevidí". Takže zaplať pámbu za staré verze. Nebo se to zlepší?


SW: Udělal jsem právě totéž a můj čtecí program zobrazuje všechno správně. Asi záleží na čtecích programech. Někde jsem zahlédl, že existuje verifikátor EPUB-knih, budu ho muset objevit a použít. (08.03.2018 00:34)


ESc: Dobrý večer, chyba je ve formátu html, v novém epub je v html souborech např. class=Normal, ale Normal musí být v uvozovkách. Je to tak ve starších verzích epub a co jsem se díval do kupovaných e-knih, tak tam je to také tak.

Jinak na formátování je dobrý program Sigil - https://sigil-ebook.com/ - ten tu chybu hned odhalil (08.03.2018 01:11)


SW: Velice díky za námět k přemýšlení! Zkoušel jsem stáhnout onen "Sigil", ale vybafla na mě hláška "This program does not support your version of Windows" - a šmytec. Takže to nemohu použít a ještě jednou díky za popostrčení. Hleďme, uvozovky! Podle regulí HTML to má jít i bez nich, můj windowsí prohlížeč EPUB je nevyžaduje a BlueFire čtečka v tabletu také ne. Takže chyba je spíš na straně tamté čtečky. Nevadí, přizpůsobím se, uvozovky nejsou problém, jen vědět, co vlastně vadilo! Akorát to těžko otestuji, když moje programy chodily i tak... Nicméně ještě jednou díky! (08.03.2018 08:59)


SW: Dal jsem se do oprav konverzního programu, ale nebude to hned. Není až tak jednoduchý... (Mimochodem konstrukt class=Normal je regulérní i bez uvozovek!) (08.03.2018 18:53)


Mirajz: Dopadl jsem taky tak. Po stažení do čtečky mi to neukázalo nic, přestože v prg Calibre bylo vše v pořádku (až na titulní obrázek byl nějak zmršený). Čtečka - PocketBook odmítla cokoliv ukazovat, jen čísla stran, Tudíž v Calibre jsem převedl z Epub na Epub (je v češtině a je tam spousta vstupních i výstupních formátů) a ono se to spravilo a můžu si číst. Nebude-li nějaký zádrhel ve stylech. Já to nijak nezkoumal. ani jem nezkoumal co převod udělá s dalšími obrázky. (08.03.2018 20:42)


ata: To SW: Ohledně toho Sigilu - zkuste se mrknout na https://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=247156 - tam by měla být verze pro WXP s SP3. (09.03.2018 17:04)


SW: Díky, ata! Zkusil jsem to jinak: Převodem pomocí Calibre EPUB-EPUB jsem dostal (snad) korektnější výstup (ověřit to nemohu, zobrazují se mi obě verze stejně) a snažím se najít rozdíly, které by za to odmítání mohly. No, bylo jich dost! Je ale zajímavé, že většina těch rozdílů teď nechala Sigil netečným (asi mu nevadily) a v celém souboru našel relativně mnohem méně chyb než vytvořil Calibre odlišností. Zato našel jiné chyby než Calibre, například se mu nelíbí sekvence (b)(i)text(/b)(/i), což je v HTML běžně povolené, ani (p class="x")(b)text(/p) (p class="X")(/b).... což je také v HTML povolené (a LibreOffice to tak v HTML výstupu taky klidně mastí). Asi to bude ale lepší Sigilem. Ještě jednou díky! (09.03.2018 23:55)


Mirajz: Ten EPUB-EPUB je v pořádku, ale akorát obrázky jsou někdy neúplné (aspoň na mé čtečce s tím mám věčné problémy). Já totiž čtu na šířku (lépe se mi drží čtečka ). Tak to řeším to ve stylech sekvencí .obrkon { height: auto; width: auto; max-height: 100%; max-width: 100%; padding: 0; margin: 0 } a v textu

(img src="obrázek.jpg" alt="obrázek" class="obrkon"/) místo slova obrázek je název příslušného obrázku. Potom se mi jakýkoliv obrázek zobrazuje celý, ale vždy na nové straně. Pro mne je vždy dilema mít či nemít a jaký. Sekvence *-B*-Itext*/-I*/-B ovšem funguje bez chyby. Problém asi bude, že na české klávesnici nejsou příslušné ostré závorky a je to nutné v případě naléhavosti řešit pomocí entit viz viz https://www.jakpsatweb.cz/html/entity-ciselne-vypis.html Calibre má ovšem na jedné liště nástroje, které automaticky označený text upraví do příslušného - tučné, přeškrtnuté, horní/dolní index a pod a jejich kombinace. (10.03.2018 12:24)


Mirajz: Sakra, zapoměl jsem na fci otrých závorek. Takže (img alt="Obrázek" src="obrázek.jpg" class="obrkon"/) atd Ještě jednu add entit https://www.jakpsatweb.cz/html/entity.html (10.03.2018 12:51)


SW: Obrázky jsem upravil včetně scriptu "obrkon", uvidíme, jak to půjde. (10.03.2018 23:46)


3. Jméno: Rudolf_Mentzl

 

Info: crui

Přidat přílepek!

04.03.2018 v 09:24 id: 1292679

Pro pana Čecha:

To jste si položil dobrou otázku. Bohužel však musíme konstatovat, že jste si na ni i správně odpověděl. Síla působí a basta. Fyzika dává totiž dobré odpovědi na otázky "jak?", ale na otázku "proč?" odpovědět nedokáže. Asi bychom to měli trochu upřesnit. Když fyzika odpoví na jakékoli proč, dokážete ji dalšími několika málo doplňujícími otázkami dohnat do úzkých. Tohle je právě jedna z nich. Dokážeme zcela přesně vyčíslit, jak velkou gravitační silou na sebe působí dvě hmotná tělesa. Proč to dělají nevíme. Nenechte se odbýt třeba tvrzením, že gravitace zakřivuje prostor, což způsobuje dojem jakési síly. Musíme se pak ptát, proč ten prostor zakřivuje...

Na druhou stranu, zmínil jste magnet. Tady se odpovědět dá. Magnetismus není elementární síla. Je to jen relativistický důsledek pohybu elektrického náboje. Magnetickou sílu popisuje Ampérův zákon, elektrickou zákon Coulombův. Když přiberete vzorec pro relativistickou kontrakci délky, zjistíte, že Ampérův zákon odvodíte z Coulombova i za použití středoškolské matematiky. Nicméně jsme opět v koncích. Vysvětlili jsme magnetismus, ale nikdo už neví, proč se elektricky nabitá tělesa přitahují. Také nikdo neví, proč se vzdálenosti relativisticky zkracují.


4. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

Přidat přílepek!

03.03.2018 v 14:26 id: 1292675

Magnet... to by mne zajímalo, jakým způsobem se přenáší síla magnetu, elektromagnetu, nebo třeba elektrického náboje... ve škole řeknou siločarami, že... jnže siločáry jsou jen nějaké myšlené útvary, opravdu něco jako vrstevnice... Když chci do něčeho zatlačit, tož musí být nějaký prostředník, stlačený plan, nějaká tyčka... ale co ten magnet? působí i přes prázdnotu... a ten elektronáboj ten taky... a navíc obě síly působí tak nějak výběrově... jen na něco...

No, vlastně ani neumím pořádně otázku zformulovat... Jasně síla působí a basta...


5. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

Přidat přílepek!

03.01.2018 v 22:15 id: 1290817

Těm Armádním novinám bych moc nevěřil, pane Jiho. pletou si fysikální jednotky... miliNewton je sice jednotka síly, ale Nm je jednotkou momentu...(točivého) no a poměr mezi vloženým elektrickým příkonem a tažnou silou je doslova tragický... sedm deka .-)

 

I kydž Armádní noviny by cigánit snad neměly.... asi redaktor bambula


6. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

Přidat přílepek!

03.01.2018 v 16:51 id: 1290816

pane jiho!

Vy jste mne předběhl o MINUTU!


7. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

Přidat přílepek!

03.01.2018 v 16:50 id: 1290815

nechci obtěžovat, ale co říkáte na tohle?

 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5043937/Have-physicists-solved-NASA-s-impossible-EmDrive.html

Nikdy neříkej, že něco nejde, nebo se najde iniciativní blbec, který to provede


8. Jméno: jiho

 

Info: www.jitrnizeme.cz

Přidat přílepek!

03.01.2018 v 16:49 id: 1290814

Vzhledem k debatě o lifterech a podobných exotech by mne zajímal názor zdejších odborníků: O EmDrive se píše již několik roků, NASA to snad vzdala, ale v poslední době se jej snad chystají otestovat ve vesmíru číňané.

https://cz.sputniknews.com/svet/201709125960404-cinsti-vedci-vynalez-motor-fyziske-zakony/

http://www.armadninoviny.cz/technologie-vesmirneho-pohonu-em-drive.html

http://www.hybrid.cz/vesmirny-pohon-emdrive-funguje-nikdo-nevi-stale-proc


9. Jméno: Rudolf_Mentzl

 

Info: crui

Přidat přílepek!

01.01.2018 v 17:08 id: 1290808

Pro pana Čecha:

Než jsem se sem opět dostal, vidím, že už Vám pan 14 odpověděl, velice fundovaně, přesně a mnohem důkladněji, než bych to udělal sám. Tak se vyjádřím k jediné věci, na kterou nereagoval, k dotazu na lifter. Co nevidět vyjde druhá část magnetické levitace a týden po ní článek k nemagnetické levitaci, kde podrobně rozebereme právě ten lifter. Snad Vás článek zaujme a uspokojí. Hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce přejí, Vám i všem čtenářům tohoto bohulibého serveru, Dana a Ruda Mentzlovi.


10. Jméno: 14

 

Info: Klidný

Přidat přílepek!

30.12.2017 v 17:11 id: 1290801

Shodou okolností byla na Quora i otázka specificky na magnetické motory -- https://www.quora.com/Is-a-magnetic-motor-that-produces-free-energy-possible

 

Na otázku "Může existovat magnetický motor, který produkuje energii zdarma?" odpovídá Vidar Øierås takto:

 

"Motor založený na trvalých magnetech ve statoru i v rotoru nebude nikdy fungovat. Koníčkáři se zbožným přáním se snaží 'rozluštit kód' už celé desítky let, ale funkční motor nikdy nevytvořili. Hodně lidí tvrdí, že je to možné. Některé projekty byly dokonce financovány vysokými částkami.

 

Problém spočívá v povaze trvalých magnetů. Jsou to TRVALÉ magnety. I když časem slábnou, jsou v podsatatě trvale zmagnetizované. To znamená, že se jejich magnetismus nemění způsobem, který může dodávat užitečnou energii, jako tomu je u elektromagnetů. Elektromagnety jsou řízené elektrickým proudem, který teče oběma směry. Tok proudu a magnetická polarizace se řídí tak, že se rotor a stator mohou ve správném okamžiku hned přitahovat, a hned zase odpuzovat, a tak vznikne rotace.

 

Jistě, polarizaci trvalého magnetu také můžete změnit tím, že ho otočíte o 180 , ale tato operace je právě tím důvodem, proč se rotor otáčí, a tedy k takovému otočení magnetů potřebujete točivý moment a energii. Je to vlastně stejné množství energie, které je potřeba k roztočení rotoru. Krut mínus protikrut rovná se nulový krut. Jediný způsob, jak tento problém obejít, je ovládat elektromagnety -- dodávkou elektrické energie.

 

Zákony termodynamiky, které známe, funkci trvalého magnetického motoru nedovolují, protože díky povaze trvalých magnetů nepřijímají žádnou energii. To je snadné vysvětlení.

 

Obrovská většina menších elektromotorů i mnoha elektromotorů v elektrických autech, bicyklech, atd., obsahuje trvalé magnety, ale zároveň také elektromagnety, které řídí jejich rotaci.

 

Existují projekty trvalých magnetických motorů, které se snaží porazit fyzikální zákony. Jsou převážně založené na simulacích a teoriích. Na co většina těchto lidí zapomíná, je, že buď rotor nebo stator musí změnit během jednoho cyklu polaritu nejméně dvakrát. A také zapomínají na to, že točivý moment, který v motoru vzniká, je způsobený právě touto změnou polarity. Laciné simulátory neumožňují rozlišit, kde se bere simulovaný točivý moment. Vektorizované výpočty bývají pravidelně chybné, ale simulace vypadá slibně, a tak vynálezce začne takový stroj stavět. Velmi často svou myšlenku zveřejní na internetu dřív, než ho doopravdy postaví. Zpočátku tedy neexistují žádné fyzikální testy, které by jeho myšlenku podpořily. A tak vynálezce poté, co prohlásí, že má 'důkaz', svůj motor postaví, a pak ho tvrdě zasáhne realita. V sázce je příliš mnoho, a tak se rozhodne podvádět. Proto můžete na YouTube vidět 'funkční' trvalé magnetické motory."Komentáře

Začátek


Přílepky dnes: Imperium