Bez COOKIEs je omezený přístup!

Rasismus

Zpět Obsah Dále

Proč odmítám používat slovo „Romové“?

(menší úvaha o rasismu)

Plnou hubu diskriminace...

Plnou hubu diskriminace...

Úvod si dovolím vypůjčit od Františka Novotného. Nejsem přece nejchytřejší člověk pod sluncem (kdo je?), takže půjčenou moudrost nepovažuji za hanbu...

 

Podobenství starého Mistra

V dávných dobách žil kdysi v Číně starý Mistr. Jednoho krásného dne postavil před svého žáka košík s bílými a černými kuličkami téže velikosti.

„Některé kuličky v tom košíku,“ pravil svému žáku, „jsou plné a jiné duté. Tvým úkolem je roztřídit je podle váhy, na jednu hromádku dát plné a na druhou duté.“

Nebyl to těžký úkol, žák vážit uměl, práce mu šla hbitě od ruky. Záhy se mu po levé ruce hromadily kuličky duté a po pravé ruce kuličky plné. Slunce stálo ještě vysoko na obloze, když vyhledal Mistra.

„Mistře, splnil jsem úkol,“ pravil uctivě, „můžeš si jej zkontrolovat.“

Starý Mistr se zvedl z lavice, na níž meditoval, a odebral se na dvorek, kde žák celý den pilně vážil kuličky. Když stanul nad dvěma hromádkami, z nichž ta vlevo obsahovala jen kuličky černé a ta napravo pouze kuličky bílé, naoko se rozkatil.

„Cožpak jsem ti neřekl, abys třídil kuličky podle dutosti či plnosti, a nikoli podle barvy?!“ obořil se na žáka.

Žák se ale ohradil.

„Mistře, při vší úctě k vaší moudrosti,“ pravil, „svůj úkol jsem splnil přesně! Není mou chybou, že duté kuličky jsou černé a plné bílé, takže vznikl dojem, že jsem je třídil podle barvy.“

Tu se Mistr usmál.

„Milý žáku, v tom je tvé dnešní poučení,“ pravil. „Budeš-li třídit věci podle zadaného kritéria, mnohokrát v životě se stane, že odhalíš nežádoucí souvislosti, což tě vystaví protivenství mužů, o nichž jsi do té doby soudil, že jsou moudří.“

 

Také v případě britských úředníků na ruzyňském letišti, jejichž konání mnozí »moudří« pokládají za rasismus, není jejich vinou, že to jsou z 90% Cikáni, kteří jako azylanti hledají na úkor britských poplatníků bezpracný život v Británii, a nikoli bílí Češi! Průkazně to vyplynulo z faktu, že radikální pokles žádostí o azyl v důsledku kontroly téměř ideálně odpovídá počtu odmítnutých romských návštěvníků.

To je ta základní souvislost, skrytá za barvou pleti, která se ale mnoha lidem, především stálým »bojovníkům proti něčemu«, nehodí do krámu. Není vinou britských úředníků, že při třídění podle »dutosti« došlo k bezděčnému vytřídění podle »barvy«, byť se statistickým rozptylem, který v podobenství chybí. Dokonce se zdá, že tito úředníci v některých případech takto rozhodovali jen proto, aby nebyli obviňováni z rasismu.

Díky zájmu médií se tak česká veřejnost mohla seznámit s bezděčně provedeným sociologickým průzkumem. Prokázal se při něm fakt, že podle poměru odmítnutých návštěvníků připadá na jednoho bílého Čecha devět Cikánů, které lákají lukrativnější sociální dávky ve Velké Británii než ty doma.

Důvody, že utíkají před rasovým násilím, neobstojí. Právě nedávno se Británie stala šokujícím způsobem dějištěm krvavých rasových bouří, takže i policie vyklidila pole a nechala ulice zasažených měst na pospas rasistickým bojůvkám. Takové rasové bouře naštěstí v Čechách neznáme, což sice není důvod, aby se aktivity místních skinů braly na lehkou váhu, ale nasvědčují tomu, že naši Cikáni odcházejí především za luxusnějším životem bez práce a ne proto, aby prchali před rasovým násilím. To by neutíkali z deště pod okap, ale přímo pod vodopád. Vypovídající je i skutečnost, že neutíkají do zemí, kde rasismus není, například do Itálie, Slovinska či do Polska. Proč je zajímá jen Británie nebo Kanada? Není to tím, že v Itálii namísto zdlouhavého zkoumání důvodů emigrace je nejkratší cestou odvedou na úřad práce, aby jim tak zajistili slušnou existenci – bez almužny?

Ještě politováníhodnější je skutečnost, že jejich aktivisté a také ochránci lidských práv z nevládních organizací postrádají moudrost starého Mistra a ve svatém nadšení napadli systém britských kontrol za něco, za co nemůže, ale za co mohou právě jejich chráněnci!

Ponecháme-li stranou licoměrnost, jakou Britové prokázali svým chováním, když v případě zdi v Matiční ulici nám ústy svého vládního funkcionáře kázali vodu, aby nyní na Ruzyni ústy svých imigračních úředníků chlemtali víno (což samo o sobě stojí za zapamatování), vyplývají z ruzyňských kontrol přinejmenším tato poučení:

a) Cikánští aktivisté by si měli zamést před vlastním prahem a místo neustálého poukazovaní na rasové útoky (ne že k nim nedochází) by měli spíše svým rodákům vtlouci do hlavy známé přísloví, že bez práce nejsou koláče – ani v Británii! Kde to Cikáni pochopili (Český Krumlov), tam dnes k rasovým útokům nedochází a nikdo odtud po sociálních dávkách v librách nešilhá.

b) My ostatní, příslušníci většinové společnosti, bychom se měli opřít »mistrům«, kteří se nám snaží vsugerovat pocit viny a obviňují nás, že jsme prolezlí rasismem, ačkoliv ve skutečnosti za negativní vymezení většinové společnosti vůči Cikánům nemůže jejich rasa, ani barva pleti, ale jejich neochota sociálně se přizpůsobit a jejich lpění na životní normě, která hlásá, že žádoucím způsobem obživy je podraz na bílé gádže a jejich sociální stát, nikoli vlastní poctivá práce podložená vzděláním (připomeňme si případ jinak sympatického cikánského hlasatele TV, když ani ve svém prominentním postavení neodolal a spáchal podvod v oblasti sociálních dávek). Trvejme na tom, že když u Cikánů, bohužel, až příliš často splývá barva kůže s »dutostí«, jsou to právě nemoudří »mistři«, kdo tímto optickým klamem vidí rasismus i tam, kde není. Braňme se pocitům frustrace, jenž se v nás snaží tito »mistři« vyvolat. Ostatně – slušných Cikánů přece jen přibývá a komu vadí? Stejně jako nám nijak nevadí ostatní »odlišné rasy«, pokud se chovají slušně – Vietnamci, Číňané... (Pominu duté lebky, které zde sice existují, ale podporu většiny rozhodně nemají – tyto patologické jevy jsou všude na světě).

c) A konečně britská praxe na Ruzyni prokázala, že nejsme ani větší ani menší rasisté než Britové a vlastně než kterýkoli jiný národ na světě. Zbavme se komplexu provinilosti a vezměme si právě z Britů příklad, jak bezohledně umí hájit zájmy většinové společnosti, aniž by se na kohokoli ohlíželi, když dojde na lámání chleba u nich doma.

Proč nám ale pořád zůstává slovo Cikán jako symbol nepřizpůsobivého jedince, který místo poctivé práce vyhledává nepřístojnosti?

Snažíme se to aspoň (marně) obejít důsledným nazýváním tohoto etnika Romové. Já tomu říkám vyhánět čerta Belzebubem. Bohužel, právě toto – většinou neuvědomělé – farizejství je u nás všeobecně velice rozšířené, nejvíce ovšem v oficiálních kruzích. Slušný člověk se už bojí vypustit slovo Cikán z úst a přenechává je hulvátům Sládkova typu, kteří to označení používají bez zábran a s úmyslným despektem, jako kdyby šlo o nejhrubší nadávku – někdy až ve smyslu povědomého německého termínu »podčlověk – untermensch«.

Bohužel, jako urážka se dá použít všechno. Vzpomínám si na knížku, kde se rozvášnění sousedé častovali nevybíravými nadávkami, mezi nimiž byla nejtěžším kalibrem nadávka »Mizerný džentlmen!« Cože? Džentlmen jako nadávka? Ale ano, záleží jen na nás, zda takové slovo přijmeme jako poctu nebo jako urážku. Podobně je tomu s Cikány. Nezastírejme, že krajně nepříznivý pohled si na sebe vypěstovali příslušníci cikánského etnika sami a nemají čím to omluvit. Ve slovenštině slovo cigánit znamená prostě lhát – a těžko s tím něco uděláme. V tom nejsou Cikáni ani zdaleka sami. V češtině existují podobné narážky i na jiné národnosti. Třeba zmínka »to je nějaké německé« rozhodně není vizitkou spolehlivosti, (vzniklo to prý za 2. světové války, kdy pořádné materiály nahrazovali jakýmsi nevalným bakelitem a poctivou ocel rychle se rozpadajícím „hitlermetalem“); rovněž úsloví zmizet po anglicku nemá příchuť čestného jednání. Ale to přece neznamená, že slovo Němec nebo Angličan je nadávka. Ostatně, ani tohle není naše specifikum. Například nemoci, které u nás říkáme neutrálně syfilis, v Anglii říkají Francouzská nemoc a ve Francii naopak Anglická nemoc. Angličané se s Francouzy neměli příliš v lásce a tady je to hezky vidět, ovšem vyvozovat z jazykových konstrukcí nějaké soudy by bylo stejně pitomé, jako házet Cikány do jednoho pytle jen podle barvy pleti.

Je tedy slovo Cikán nadávkou? Nebo jinak: Proč raději nepoužívám moderního označení tohoto etnika: Romové?

Inu, protože je to podle mého mínění označení rasistické a tudíž nebezpečné. Proč? To by asi chtělo vysvětlení. Všichni přece víme, že slovo »rom« znamená v cikánštině prostě člověk. Ve mně to ale vyvolává nepříjemné asociace na jiný národ, který také používal označení člověk (mensch) pouze a jedině pro své příslušníky, zatímco ostatní národy byly »jenom« untermensch (podčlověk, cikánsky gádža). Proboha, cožpak jsou lidé jenom Cikáni? Nesmím o sobě tvrdit, že jsem také rom (s malým r), když jsem etnický Čech? Chce mi zase někdo upírat lidství?

Opravdu proto nesnáším silně rasistické slovo »Nerom«. To je přímý ekvivalent německého »untermensch« – podčlověk. Ne-rom je česky ne-člověk – a na to bychom měli být háklivější. I když si někdy i sami říkáme »Smějící se bestie«.

Kdysi dávno rozhodli sovětští představitelé, že slovo Žid je pro příslušníky tohoto etnika urážlivé a proto je všichni musí povinně nazývat »Jevrej« (Hebrej). Rusové na to velice pohotově reagovali vtipem: čekat na tramvaj se neříká „ožidaju tramvaj“, nýbrž „ojevrejivaju tramvaj“. A pak že Rusové nemají smysl pro švejkoviny – tahle tedy seděla!

Trvám prostě na tom, že slovo Cikán je normální, neutrální české označení určitého etnika, bez jakéhokoliv pejorativního významu, tak jako Čech, Němec, Angličan a Francouz. Nevidím rozumný důvod vyhýbat se mu a dovolit Sládkovým pohrobkům, aby z toho nakonec tu nadávku opravdu udělali. Přál bych (sobě i jim), aby se Cikán stalo synonymem pracovitých a čestných lidí – to ale bude hodně záležet na Cikánech samotných a bude možná trvat delší dobu, než se tak stane, ale už aby to bylo! Současně jsem pro to, aby slovo »rom« zůstalo tím, čím původně bylo, to znamená cikánským slovem s významem »člověk«. Nic víc, nic míň. Pro češtinu je to cizí slovo jako mnoho jiných. Používejme je, ale ne rasisticky, tedy ne k označení jednoho jediného etnika. A ne častěji než německého mensch – to je přece také »člověk«.

Setkal jsem se už také s Cikány, kterým je označení Cikán nepříjemné. Proč? Vždyť je to stejné, jako když se Čech stydí za to, že je Čech! To už tu také bylo – i někteří Češi se styděli a horempádem se hlásili k Němectví! Z té doby pochází i říkadlo:

Kdo se za svůj jazyk stydí,

hoden potupy všech lidí!

Pamatujte si to, Vy příslušníci Cikánského etnika! Jednou budete na název Cikán hrdí. Neutíkejte od toho! Nezapomínejme, že rasismus, tedy rozdělování lidí podle etnik, nespočívá v názvu »Cikán« Rasismus je polointeligentní zjednodušení podstaty problémů na barvu kůže. Rasismus ale rozhodně není typicky českou záležitostí – ačkoliv se i mezi námi tyto projevy vyskytují – nač to zastírat? Stejný rasismus ale kvete všude po celém světě. A není to nic nádherného! Obávám se ale, že právě mezi našimi Cikány je procento rasistů mnohem vyšší než mezi Čechy, možná i řádově. To není omluva českých rasistů, ale pouze konstatování smutného faktu.

Slovní spojení »nepřizpůsobiví Cikáni« označuje výhradně podmnožinu, která skutečně dělá problémy, krade, páchá násilí – označujte je tak bez obav. To není házení Cikánů do jednoho pytle – stejně přece můžete použít spojení slov »nepřizpůsobiví Češi« a taky to není označení nás všech. 

Na závěr jsem nechal téma zvýhodňování Cikánů. Nejde o nepřípustný zásah do jejich identity? Je vůbec správné pomáhat jim, aby se zařadili mezi nás?

Každý civilizovaný a poctivý Cikán má cenu zlata. Nebojte se, o svébytnost tím nepřijdou a jejich kultura neutrpí. Zlodějna, násilí a nepoctivost, kterých by se měli zbavit, nemůže být přece považována za součást jejich etnické kultury, ani za lidské právo! (To platí i pro nás, Čechy.) Pomoc cikánským dětem nepatří ani náhodou do oboru tolerance, ale do spravedlnosti. A to je ono důležité hledisko! Cikánské děti mají přece na stejné počáteční podmínky jako ostatní děti spravedlivý nárok! Proto jsem i pro nulté třídy, aby se naučily česky a nebyly znevýhodňovány ve školách (když už je jejich vlastní rodiče trestuhodně zanedbali). Nejsem si ale jistý, zda by pro ně byly přínosem navrhované třídy s kompletním vyučováním v cikánském jazyce. Nepůjde o další segregaci, která problém ještě zhorší? Nedávno to vyřešili – podle mě správně – Slováci. V Praze žijí tisíce slovenských rodin, ale nesešel se zde dostatečný počet dětí potřebný pro otevření školy s vyučováním ve slovenském jazyce. Slováci raději posílají své děti do českých škol – a já s nimi vřele souhlasím. Kdybych žil v Anglii, staral bych se, aby se mé děti naučily perfektně anglicky a posílal bych je do anglických škol. Česky bych mluvil doma a mít možnost, posílal bych je i na vyučování češtiny.

Rozhodně jsem ale proti jakékoliv nespravedlivé pozitivní diskriminaci. Tváří-li se jako tolerance (ve smyslu odpouštění předepsaného vzdělání), nikomu tím nepomůže, naopak! Sami Cikáni musí včas pochopit, že nepoctivost tolerována nebude a jedině poctivý člověk to může dotáhnout dál. Stěžují-li si dnes (právem) na nedostatek vlastní kvalifikace, měli by posílat do škol své děti, aby jim do budoucna neubližovali – negramotností. Ale odpouštět jim znalosti? Právě toto jednání se nepříliš dávno dělo na amerických univerzitách. Černochům odpouštěli znalosti, aby se probůh necítili tak rasově ukřivděni. A výsledek? Diplom černocha má dnes menší cenu než diplom získaný poctivě. (U nás má zase menší hodnotu diplom, získaný na Právnické fakultě v Plzni.) Kdo tím ale trpí? Právě ti poctiví! V Americe poctiví černoši, u nás poctiví absolventi Práv v Plzni!

 Nedělejme tutéž chybu!  

Naším cílem rozhodně nesmí být laskavá a vše odpouštějící tolerance, ani umělé pěstování odlišností (sem patří bohužel plně Zákon o rasově motivovaných trestných činech, který rozlišuje podle rasy a je tedy sám rasistický!) nýbrž rovná spravedlnost, byť leckdy tvrdší. A nejen v tomto problému.

 Ing. Václav Semerád

 


Zpět Obsah Dále


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 16/1 v 10:33 na téma: Politika : Osmnáctiletá Helena Duke udala vlastní matku, že byla u Kapitolu. Považuje to za správné, i když matku kvůli tomu na hodinu vyhodili z práce. Dceruška udavačka (lesbička, stoupenkyně BLM) teď na sociálních sítích brečí, že díky tomu nemá peníze na školné a žebrá soucitné duše o příspěvek, aby mohla studovat práva. To tedy bude další právnická krysa s vymytým mozečkem!Takže i na druhé straně Atlantiku jsou krysy podobné Pavlíku Morozovovi, který udával své rodiče v Rusku! Jenže Pavlík byl malej blbej retarda, Helena je fracek, už by měla mít rozum!Zajímavé je, jak rychle se to proti ní otočilo? Ale i matce se vlastně vrátilo, že dceru špatně vychovala. @pKarma je zkrátka prevít! ;-);

Domů
Statistiky

"Úvahy a plky (moje)" (komentáře)

Téma=Rasismus Hlasovali 2, celkem 10 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: knour

 

 

11.06.2018 v 22:03 id: 1294241

Po přečtení mne napadá něco o jasnozřivosti, božích mlýnech a mnohém dalším. Angličani usazení v terminálu Ruzyně, zeď v Matiční a nálepky rasistů, kanadská víza, americké kontroly. Hm, nyní je v některých "státech" problém mít bílou kůži, mít NORMÁLNÍ sexuální orientaci, být křesťanem (tedy myšleno dobrým křesťanem, nikoli papežencem), mít majetek nabytý prací vlastní a prací předků.

Co je však ještě horší, ti ČEŠI si dovolili vystřelit propagandisticko-diversní granát s ryze Slovanskou náplní !!! Zásah byl jak ze "snajperky" a né z velkorážního kanonu. Účinek srovnatelný s jadernou náloží. Prostě jsme se trefili hnutí MeToo (asi to bude blbě napsané) přímo do kloaky (jsem přesvědčen , že tvorové MeToo normální pohlavní orgány nemají, neboť nemají normální chování samec + samička). Celé to způsobil p.BERNARD, který na svých (a zas to bude blbě) bilbordech zveřejnil BABUŠKU JAGUŠKU (Ruska) v cudné posici a MeToo !!! Takže nápad český náplň ruská. A mimo jiné p.Bernard vaří výborné pivo !!! Díky za obojí !!! Takže ještě facka musulmanům.

Takže všem germánům, anglosasům a dalším přeju : vymáchajte si v tom hnusu, rypáčky. Polykat!!! Neplivat.


SW: (Vtip číslo 2970 zde) (12.06.2018 00:10)


SW: Co má společného hnutí #MeToo se středověkými hony na čarodějnice? Je toho víc, ale především:

1) Popírá presumpci neviny, protože žalobce nemusí nic dokazovat a je mu vždy důvěřováno, zatímco žalovaný nemá šanci dokázat, že se nic nestalo,

2) Motivem je až příliš často touha po majetku obžalovaných, který připadne jako "tučné odškodnění" žalobci,

3) Používá se až příliš často k pohodlnému zničení nepohodlných osob (Julian Assange by mohl vyprávět!)

Hnutí #MeToo tak lépe než jakýmkoliv jiným způsobem dokazuje prohnilost dnešního justičního systému, kterému vůbec nejde o spravedlnost. Upřímně řečeno, Monika Lewinská byla sice děvka, ale měla na obžalobu Clintona uschovaný důkaz. Hnutí #MeToo požaduje soudy i bez sebemenších důkazů a to i v případech, kdy důkazy jsou naprosto vyloučené a "důkazem" je obžaloba sama o sobě (např. při obvinění po 20 letech apod.).

(Upřímně řečeno, být to na Západě, to bych Ivanovi rozhodně nezáviděl, protože Baba Jaga by měla u soudu pravdu! Otázkou je, zda by ji soud v Rusku poslal do... kam patří... to záleží na tom, zda si Rusové ještě uchovali rozum...) (18.06.2018 16:53)


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, vesničan

18.08.2009 v 07:30 id: 159733

2 Yoko: Spíš se mi zdá, že někdo chce udělat rasisty z Čechů. A už dlouho. Přitom ti ne-rasisté se chovají úplně stejně: Kanaďané nám zavedli urychleně víza (už 2x), Britové zase rasistické kontroly na letišti (já vím, oni nejsou rasisti, tak pro jistotu odmítli ke všem barevným i pár bílých). Jak se to ale říká? Je bílá barvou nebo ne? A proč neutíkají do Německa? Mají to blíž, v Německu je hotový ráj... (já vím, tam se musí pracovat..).

 

Jen se obávám, že to všechno spěje ke zdůvodňování nějakých sankcí proti těm rasistickým Čehúnům... Kdoví, zda se na nás nechystá i nějaké to humanitární bombardování... Když se dal humanitárně rozbombardovat klášter v Gračanici, proč ne Karlštejn?

 

A mám upravenou celou trilogii Andílka a chystám se na Fexta (zatím jen u sebe, na internet to dostanu nejdřív v sobotu). Tam to bude jednodušší, hlavní hrdina se přejmenovat nemůže (Jíra Stříbrný je prostě konstanta) a u Martiny je na více místech zdůrazňováno, že má hezké české jméno, takže tam zřejmě přeměnu na ne-české nepovolím. Asi zavedu do databáze národnost - některá jména budou prostě nepřípustná - například nesklonná, jako Ester, Carmen apod. Už proto, že skloňování tvořím stylem základ-koncovka, takže by vzniklo na Ester-ě tváři. Všechno asi nepůjde... No co, aspoň to dostane pravidla...


4. Jméno: Yokotashi

 

 

16.08.2009 v 22:58 id: 159665

Nekdy mi pripada, ze nekdo ve vlade musi byt rasista Hitlerova typu, ktery chce cikany kompletne vyhubit, ale protoze vi, ze takovy program nelze hlasat verejne, snazi se za pomoci nesmyslne pozitivni diskriminace nasrat drtivou vetsinu naroda proti cikanum, aby v budoucnu dosle k jejich vyhubeni/vyhnani spoustou malych individualnich zlocinu a stat mel ciste ruce.

 

Coz o to -- cikanskeho xindlu mi lito neni ... ale slusnym a pracujicim cikanum fakt nezavidim, ze tu musi zit s povesti xindlu .


5. Jméno: Yokotashi

 

 

16.08.2009 v 22:47 id: 159663

2 SW: projekt orion je cesta ke hvezdam se spoustou atomovych bomb:

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Orion_(nuclear_propulsion)

 

Co se tyka rasove diskriminace - cim vic bude pozitivni diskriminace (nekdo vybydli byt a dostane dalsi jen kvuli rase, nekteri nemusi platit dluhy etc.), tim vic to bude srat lidi a tim vic bude skutecne diskriminace. Normalni lidi v Litvinove byli na strane skinheadu !!! a pousteli je do svych domu, aby se skryli pred policii !!! protoze z toho, co tam delaji mistni cikani (ktere policie zcela ignoruje) jsou zoufali. Jestli se s veskerou pozitivni diskriminaci hodne rychle neskonci, tak se cesi stanou narodem rasistu ... a co je na tom nejhorsi - opravnene. Nikdo nema rad parazity, bez ohledu na to, jestli je je nekdo snazil vychovat k parazitovani, nebo k neparazitovani.


6. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, vesničan

(8167)

12.01.2009 v 19:06 id: 152092

2 Čech: Ten fór s nízko umístěným trámem sedí! Jako poklička na hrnec (abych byl slušný)!

 

Jen doplním: když se podaří takový trám přemístit výš (ne v americkém smyslu, pomocí bedny od whisky), postačí srovnat s ostatními, přestane vadit. A bývá to záslužné všude, kde to jde (bohužel tím člověk někdy riskuje, že mu spadne na hlavu celá chalupa...) V našem částečně roubeném baráku je nízko položených trámů plno, proto zde chodím zásadně v čepici. Nejen kvůli zimě, ale čepice i v létě lecjakou ránu zmírní. Mezi námi, nízko položených trámů tu máme i pár nových, betonových, zářivě obílených (alegoriím žádné meze nekladu).

 

O Adamitech jsem ledacos četl. Neseli, jen by sklízeli. A nejenže kradli, ale i bránili ostatním sít, neboť to bylo proti jejich víře, dokonce lidem sýpky zapalovali! Inu, multi-kulti ignorovali, že v našich zeměpisných šířkách jsou zásoby na zimu nutné, jinak se nedá zima přežít. A protože sýpek ubývalo, Žižka včas (a správně !) pochopil, proč je musí vyhubit mečem! Tenkrát to jinak nešlo, oni by vyhubili Čechy! Můžete tvrdit, že to nechtěli, vždyť přece hlásali lásku Boží, ale zničením zásob by to udělali. Nemyslím, že by bylo dnes na místě omlouvat se jejich potomkům. Žižka vůbec nebyl pitomec, jak se nám Němčouři snaží podstrkovat! Tady zkrátka skončila veškerá tolerance, náboženská, menšinová i multikulturní, tím ptactvem nebeským sem přinášeli něco setsakra nebezpečného. Tolerance je ostatně slovo zneužitelné a Džamilou často zneužívané, tolerance k lumpům bývá zločinem, i když je podle zákonů, lepším kritériem je spravedlnost. Je tedy spravedlivé zlikvidovat někoho, kdo se tě pokouší zabít? Zejména když už s tím začal u souseda? Uznávám, dnes to není tak horké, ale omlouvat zloděje tím, že jsou zvyklí žít jako ptactvo nebeské, je tolerance darebáctví. Howgh!

 

Mimochodem, lidé nižší inteligence, bývali dřív terčem až nevybíravých útoků, prostě proto, že byli jiní. Tvrdí se to o velké části upálených čarodějnic, končilo to (doufám) vědeckou euthanasií mentálně postižených za Hitlera. Dneska převládá názor, že nebezpeční nejsou, takže není důvod k nenávisti. Není to vždycky pravda - to by vám potvrdil MUDr. Hynek, kterého pacient schizofrenik porubal v ordinaci mačetou. Ale je lépe, když se to proboha nezevšeobecňuje!

 

Na druhou stranu, říkejte si co chcete, civilizovaný Cikán může být přínosem stejně jako civilizovaný Čech. Moje zásada je: civilizovaného Cikána zlatem vyvážit! Znám sice takového jen jednoho, ale tomu bych půjčil i klíče od bytu. Takže co se týče přičmoudlosti, rasismus je farizejské zjednodušování problémů na barvu kůže. Máme i bílých kapsářů dost a mají výhodu, že to na čele napsané nemají. A už vůbec to není omluva pro první ránu. Mám pár známých, kterým český rasismus vadí a musím se jim za to omlouvat a stydět se. Například Jordánec Helmi, člověk inteligentní, dvojnásobný doktor. Co má co v tramvaji poslouchat pitomé řeči o zlodějských Cikánech? On přece Cikán není a zloděj tuplem ne! Nebo Suníl Kumár, Ind barvy hodně tmavé, doktor vystudovaný na Karlově univerzitě, kterému nějací hololebkouni zlomili ruku. Nezlobte se, ale primitivů máme v Čechách až moc. Něco podobného je třeba v Zoidée napadení Bardžanky rasisty, kteří si ji spletli s Cikány, případně Pepkovy společnice v jistém hotelu v Praze, kde to Pepek ve vzteku potrestá smrtí. Je otázka, zda oprávněně (podle mě ANO!). Chce to hodně přemýšlet a rozlišovat...

 

Což nevylučuje nošení peněženky preventivně hluboko pod svrchními vrstvami oděvu, i když to znesnadňuje placení, ostatně to chrání i před těmi zářivě bílými kapsáři.

 

Já osobně považuji nekritickou multi-kulturnost za trestuhodný, nebezpečný nesmysl. Proč? V čem může být přínos odlišných zvyků? Muslimové odmítají jíst vepřové. Proč? Tento jen zdánlivě náboženský zvyk má racionální jádro, v jejich zeměpisných šířkách to není pitomost! Prase je tam, díky plejádě parazitů, hotová biologická bomba. Ostatně, i u nás podléhá vepřové maso soustavnému veterinárnímu dozoru, trichinóza taky není med. Ať nám tedy nekecají do vepřových řízků, u nás nebezpečné nejsou (dokud nějakého vola nenapadne dovézt laciné vepře z Afriky). Nenuťme je ale jíst naše vepřové! Jejich zvyk je ovšem pitomost u nás, ale ne u nich, až se tam vrátí! A naopak. Na druhé straně by už měl někdo Africkým černochům vysvětlit, že souložením každého s každou se lavinovitě šíří AIDS. I naši hlupáčci by měli pochopit, že kondomy nevalné kvality to nezastaví a propagace monogamní věrnosti církvemi má racionální jádro. Promiskuita šíří AIDS i u nás, naštěstí ne tak katastroficky, přece jen jí máme méně. Přenášet sem ale bezmyšlenkovitě multi-kulti africké (přesněji: afro-americké) nekulturní zvyky, kdy je vysoký počet sexuálních partnerů hoden obdivu, je podle mě trestuhodné. Časem na to přijdeme, jen aby nebylo pozdě! Přebírat cizí zvyky může být přínosné, když mají racionální jádro. Což bývá častější, když příchozí převezmou prověřené zvyky místní. Ani naopak to nevylučuji, viz monogamie kontra AIDS. Ale musí to mít smysl! Jinak - kopu do pozadí i Santa Klauna, Valentýna a Dědušku Moroza, ti ať si zůstanou kde vznikli! Zejména když sem vtrhli jako kobylky - Děda Mráz měl nahradit Ježíška a ti západní nám přinesli jen Boha Komerce!

 

No a nakonec jsem si nechal, co s tím v tvorbě?

 

Sci-fi není filosofický traktát. Ale ledacos se tam dá vložit. Například xenofobie: té tam mám strašně moc, někdy racionální, jindy ne. Bardžané xenofobně odmítají Zemi, lidé na Zemi naopak mloky (ačkoliv mloci mají IQ vyšší než lidé), tefirové se cítí nadřazenými nadlidmi (ačkoliv Icy je příklad ďábelského prosťáčka). Co s tím ale mohou udělat moji hrdinové? Ibrahim Satan a jiné smečky to mívají jednodušší, ale většinou je to viděné očima těch rozumnějších. Jenže ti se většinou snaží o porozumění, i kdyby tomu museli něco obětovat (jako Yazatap, když přišla o iluzi vlastní nadřazenosti).

 

Že bych tam neměl multi-kulti? Jak to, že ne? Polygamie v Jupiterském duchovi, mločí hermafrodité, jiné kosmické civilizace nepočítaje! Ale občas zastávám názor, že míchat za každou cenu jablka s hruškami nemusí být to pravé. Dají se smíchat Bardžané s lidmi Země? Jakž-takž, ovšem za cenu velkého sebezapření na straně Bardžanů (mimochodem - mají důvody!). Mohou se míchat tefirky s lidmi Země? Říkám jasné NE, rozvrátily by civilizaci na Zemi (ačkoliv - byla by to taková škoda? ). Lidé mohou vstoupit do Oázy, ale to může být oběť, ačkoliv to tak možná nevypadá. Už proto, že návrat je nežádoucí! Mohou se míchat lidé s mloky? Naprosto vyloučeno! Mohou na stejné Zemi koexistovat, byť v odlišném biotopu, mohou se chápat (zde to mají mloci jednodušší), ale nic víc - ostatně, i to by byl úspěch! Je to ale rasismus? Podle mě ne. Rasismus je pohrdání lidmi podle nějakého (třeba i vykonstruovaného a falešného) kritéria, což jsem rozšířil i na jiné tvory (Pepek ani Olda nepohrdají Čertem, ačkoliv se psi inteligenčně lidem nevyrovnají - princip kamarádství to prostě smaže).

 

Ještě bych se znovu zmínil o problému jisté jednoduchosti a naivity v myšlení hrdinů. Upřímně řečeno, nemám rád nadřazenou rafinovanost hrdinů typu Jamese Bonda. Myslíte, že se tak může chovat Pepek? Podle mě ne! Zpočátku (v Andílkovi) je to přece desetiletý kluk, pro kterého je myšlenkový pochod, po kterém zabije šikanéry, až moc složitý. Pepek se ani v Jupiterském duchovi nemůže chovat jako rafinovaný pitomec James Bond. Totéž platí například o Vojtovi Karasovi z Bardžá, ačkoliv jde o dospěláka. On se zkrátka sám vmanévruje do role klaďasa (chce přesvědčit Bardžany, že lidé Země nejsou takové zrůdy, jaké většinou jsou), takže mu pak nezbyde než se chovat soustavně mravně, až si na to zvykne. rovnávat ho ale s Mirkem Dušínem svědčí o naprostém nedostatku citu a uvažování - Mirek Dušín by těžko odsoudil stovky lidí ke smrti, jako Vojta Karas. Rafinovaný by mohl být Ota Vávra ve Čtvrté říši, kdyby... kdyby to nebylo psané v ich-formě, která prakticky vylučuje jiné než černobílé vidění hrdiny (kdo sami sebe chápete trochu jako padoucha?). Naivita zde je, ale většinou úmyslná (možná to tak nevypadá, ale i to je úmysl).


7. Jméno: Vlastimil Čech

 

 

12.01.2009 v 11:46 id: 152077

Dovolil bych si podotknouti, že rasismus, xenofobie, či jak to nazvat, nemá s inteligencí ničeho společného... Ku příkladu jsou lidé,s výrazně sníženou inteligencí tzv.: "mentolkové"... ano ovšem, občas se stanou pro své snížené schopnosti terčem vtipkování... třebas i nevhodného... ovšem nesetkal jsem se s projevy nenávisti, vůči nim, ani s projevy vážných obav z nich.... přestože jsou inteligence výrazně nižší, než třeba mají zdraví příslušníci kterékoliv rasy... fobie (tedy i xeno-fobie, nebo rasismus, předsudky) mají vždy nějaký podklad... ano, mám i já předsudky... kdysi jsem se uhodil do nízko položeného trámu... od té doby mám předsudky před VŠEMI nízko položenými trámy.. prostě si dávám pozor... a přitom třeba někde je takový trám, který by mě neuhodil, naopak čelo otřel, pohladil po lysině, zátylek políbil...možná je dokonce takových trámů většina... ale to ne! Čech má předsudek! Jak vidí kterýkoliv nízko položený trám, dává si pozor... a jak to ty hodné trámy musí urážet!

Nu a s Cikány to má Čech stejně....

 

Víte, někdy se mi zdá, že mi Čechové (myslím národ, ne jen svou rodinu nejsme k cizincům nepřátelští, spíše naopak... staletí tu s námi žili Němci... a dá se říci víceméně v dobrém... nebyly rozsáhlé pogromy ani s jedné strany... na pomezí se Slovenskem (dříve Uherskem) taky nebylo velkých potíží...s Polskem jsme až na jednotlivé a v podstatě okrajové, dočasné a omezené konflikty za celá staletí neměli problémy...Řekové byli přijati vlídně, Vietnamce jsme přijali...akorát nás nesmí ty menšiny dlouhodobě a úmyslně dráždit... po Henlainově zrádném hnutí vyletěli němci...že byly pogromy na Židy nebylo způsobeno jejich nepřiměřenou nadměrnou inteligencí ale jejich chováním...proč se říká "nekřesťanská cena" ? "nekřesťanský úrok"? Kteří nekřesťané tady žili, kterých se to týká?

Věřil bych staletým a proto oprávněně zobecnitelným zkušenostem lidu.... co třeba znamenají slova: cigánit a  cigánstvo?

1- poctivě a pilně pracovat?

2- mluvit pravdu, chránit pravdu?

3- lhát jako když Junge Fronte tiskne?

Co myslíte, mohla by dneska vyjít knížka-pohádka o kocouru Mikešovi?

1- ano, ale s vynecháním kapitol o Cikánech

2- ano, ale s podrobným, politicky korektním komentářem, jaký že to byl autor rasista, zabedněnec a že dneska jsou Cikáni většinou zakuklení andělové...

3- ano, ale z Cikánů by byli uděláni třeba Rusové, Kubánci nebo tak něco

4- ne

 

nejsem historik, snad někdo ví, jak to doopravdy bylo, ale slyšel jsem o sektě Adamitů, kteří chtěli v 15. století žíti jako v ráji... tedy biblicky, jako ptactvo nebeské, které neseje a nesklízí, ale přesto je živo...

Nu, pokud se jejich víra projevovala jen tím nudismem, a bydlením na ostrově v řece, bylo vše tolerováno... až začali krást po okolí, tož bylo zle...to bylo po soužití

Tož je to něco jako moravský rasismus v blízkosti uprchlického tábora... pro mě za mě, klidně si kosovsky albánčete za plotem jak chcete... ale nekradněte nám meruňky a našim dětem bicykly!

Jsem bezvěrec, ale když vidím přičmoudlíka (bůh mi odpustí ten politicky nekorektní ale zato stručný, výstižný a srozumitelný název) tak témuž bohu poděkuji, že toho člověka poznačil, že si mám dát prostě větší pozor...

a kdo je dežomil, ať nezoufá, dá se to léčit, nechť si jich pár (tedy těch co se chovají jako většina z nich) vezme domů, nebo -při lehčích příznacích dežomilství- do sousedství...ono ho to brzy přejde...Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


01.08.2020 16:28