Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah Dále

Čeští Heretici

(moje církev kacířů)

Copyright © Václav Semerád 2009

Galileo Galilei před inkvizicí

Galileo Galilei před inkvizicí

Víru sice mám, ale vlastní. Bohužel je taková, že i některé pravověrné křesťany obrací na útěk, když se se mnou seznámí. Nebo je to bohudík? Doufám!

Říkám si »Český Heretik«. Heretik znamená česky kacíř, neuznávající dogmata. Nic nám není svaté a nevěřit autoritám je přímo povinností, pokud se o tom nepřesvědčíte - pokud možno osobně. Je Země kulatá, nebo placatá? To si přece můžete ověřit sami (i kdybyste chtěli popírat snímky z družic). Stačí posadit se do letadla, které se s vámi vznese nad mraky. Rozhlédněte se - vidíte Himaláje? Ty přece musí někde na jihovýchodě trčet nad mraky! Nevidíte je? Takže asi opravdu platí, že je Země kulatá...

Trvám na tom, že současným lidem chybí biblické poznání. Potřebovali by to - aby se od té knihy zděšeně odvrátili. Zásadně odmítám přijmout, že Bibli napsal sám Bůh, jak někteří fanatici stále tvrdí. Já naopak tvrdím, že pochází přímo od jeho protipólu - ďábla a mám pro to velice logické a pádné důvody. Už protože tisíce let patřila nejprolhanějšímu národu světa, který se v Egyptě naučil falšovat všechno - zejména dějiny. A dělá to s gustem dodnes. Viz neustále stoupající počet obětí holocaustu(™) (mám knihu vydanou těsně po válce, tam jsou uvedeny 4 miliony, dnes už je trestné (!) uvést číslo menší než 6 milionů - a stoupá to...).

No - nemusel to být zrovna ďábel, toho jsem taky neviděl. Bibli podle mě nejspíš sepsali lidé - jenže lidé, kteří v ní Boha bohapustě pomlouvali. Pokud nebyli navedení někým horším. Ale i ve svatém zanícení se dají páchat zločiny! Historie lidstva je toho plná...

Něčemu by snad ale člověk věřit měl. Ono nám beztak nic jiného nezbývá. Ať jde o existenci, nebo o neexistenci, dokázat ani vyvrátit se nic nedá, zbývá jedině víra, ať si říká náboženství nebo ateismus. To je přece také víra - důkaz neexistence Boha také nikdo nepodal.

Chci věřit aspoň tomu, že

Bůh existuje, je pravdomluvný a spravedlivý.

Jiná víra podle mého názoru nemá smysl. Ateistům jejich prázdnotu nezávidím, prolhaných a nespravedlivých bohů by se nejspíš každý bál a pokrytecky se před nimi přetvařoval, jedině spravedlivého Boha může mít člověk opravdu rád.

Jeho klíčové vlastnosti - spravedlnost a pravdomluvnost - proto považuji za axiom, tj. něco, co se nedá dokázat ani vyvrátit, ale na čem se shodneme, prostě se to přijme jako platné. Axiomů je kolem nás plno, jsou i v tak exaktní vědě jakou je matematika. Ostatní se dá už víceméně logicky odvodit. Například to, že tyto dvě vlastnosti automaticky vylučují Boha jako jediného pravého autora Bible. Pravdomluvný a současně spravedlivý Bůh přece nemůže pravdivě popsat desítky případů, kdy se (podle Bible!) sám choval nespravedlivě. Fanatikům to možná nevadí, ale mně ano. Vraždění nemluvňátek při genocidách, údajně nařízených či dokonce i provedených samotným Bohem, se mi jako spravedlivé nejeví. Takových případů je ale v Bibli plno. Potopa světa, zkáza Sodomy a Gomory, dokonce je tam i hubení Jeruzaléma, které si ale Bůh údajně krátce po začátku masakru rozmyslel. Řeknete, že lidstvo již bylo natolik zlé a zkažené, že si potopu (zkázu Sodomy etc.) zasloužilo? Snad bych to připustil, kdyby spolu s hříšníky nehynuli i naprosto nevinní kojenci. Ti nemohli být tak zkažení, aby si krutou smrt zasloužili! Nebylo by pravděpodobnější připsat tyto nespravedlivé masakry spíše někomu jinému? Někomu, kdo vlastní krutosti nadšeně svede na jiného?

Kdyby Bůh opravdu napsal Bibli sám, jak někteří fanatici zarputile tvrdí, nebyl by buď spravedlivý, nebo pravdomluvný. Oboje současně se vylučuje. Proto tvrdím, že Bibli napsal někdo jiný. Někdo, kdo mu při psaní třeskutě křivdil.

Já chci Boha pravdomluvného a spravedlivého a to je pro mě vlastně jediná přijatelná možnost!

Jsem ale ochoten věřit v existenci ďáblů. A to i když jsem žádného na vlastní oči neviděl. Vzduch musí být též výjimečně zaneřáděný, abychom ho viděli. Vycházím ale z toho, že lidé, byť nenávistní až za hrob, by nemohli způsobit něco tak příšerného, jako byla popisovaná potopa světa. O té bych musel pochybovat, kdyby se nenacházela v pověstech všech národů světa - nejen v biblickém okruhu, ale zachovala se i u Indiánů a Japonců, tedy u lidí od nás dostatečně vzdálených, aby se nemohli domluvit. Potopu by však musel spáchat někdo na podstatně vyšší technické (což automaticky neznamená i civilizační) úrovni. Nevadilo by mi, kdyby se ďáblové sami nazývali Atlantiďané, ačkoliv se sám domnívám, že to byli spíš mimozemšťané. (Radši o tom ale také pochybujte...)

Bible občas obsahuje i pravdu, o tom není pochyb. Podle mě ale ne všude, aby se na ni dalo přísahat. Řekl bych, že je v ní víc pravdy než lží - lidé pak těm lžím snadněji věří. Ale nechtějte po mně, abych věřil doslova a do písmene všemu.

Jakmile se v Bibli pomlouvá Bůh, jakmile se mu připisují nějaké krutosti a nespravedlnosti, když v ní nadržuje darebákům, jako byl například biblický král David (přečtěte si, co provedl svému příteli Uriášovi!), mám okamžitě úplně jinou představu - představu, že to napsal někdo hodně škodolibý, nespravedlivý - zkrátka pomlouvač. Ať se nazývá ďábel, farizej, nebo teolog.

Věřil bych i tomu, že nám dnes vládnou ďáblové.

Nemusí mít nadpřirozenou podstatu, stačí se však podívat, jak nám vládnou. I v Bibli je napsáno - poznáte je podle ovoce (nemohu si pomoci, ale to je podle mě pravdivé a velice užitečné pravidlo!). Charakteristické je pro ně především to, že vládnou nespravedlivě. Dnes se pro ně dokonce ujalo i moje označení - začal jsem je na jednom fóru nazývat voldemorti a jak se zdá, ujalo se to, už to nepoužívám sám... A jestli Bibli sepsali oni, či spíše jejich předkové? Možné by to bylo a logické také. Bibli měli dlouho ve své moci. Je v ní plno pravdy - bohužel mistrně propletené se lží, aby lidé uvěřili především lžím.

Vrcholem lží je mýtus o Vyvoleném národu. A to je, oč tu běží! Jistý břídil Hitler měl zkrátka od koho opisovat! Já tomu naopak říkám diagnóza. Je to nemoc, charakteristická myšlením typu „Já můžu všechno!“.

Netrpí tím jen celé národy, ale i jednotlivci. Určitě jste se s nimi také setkali (nejčastěji se projevují na našich silnicích).

Největší tragédií je, když té nemoci propadnou celé národy. Syndrom Vyvoleného národa se nedotkl jen jednoho jediného! V průběhu věků se projevil u mnoha, u některých vedl až k jejich zániku, když ke své smůle narazili na silnějšího protivníka (jako Kartaginci). Jmenujme si aspoň pár nejznámějších: Egypťané, Číňané, Izraelci (ty to nepustilo dodnes), Římané, Kartáginci (ti to odnesli), Mínójci (ty smetla sopka Théra), v moderní době to byli Germáni, Japonci, ještě nedávno i Rusové. Dnes tím nejvíc trpí Izraelci a Američané. Všimněte si, jak se chovají! A běda, když se někdo opováží ukázat na jejich zločiny!

Přitom všichni způsobili tolik zla, že se to nedá ani vyčíslit.


Už zase stíháme za názory!

Už zase stíháme za názory!

Nejhorší je, že se dnes i názory kriminalizují (viz obrázek vpravo, kliknutím se zvětší). Komu to včas nedojde, měl by raději držet hubu, než přes ni dostane!

To tu už bylo a je to tu zas, na nějakou svobodu slova se nespoléhejte, to je pustá chiméra! Kdo si za Germánů pustil hubu na špacír, skončil jako Karel Hašler (nebo rychleji). Pustit si hubu na špacír za komunistů? To bylo totéž. Proč se některým vtipům říkalo radioaktivní? Člověk se za jejich šíření mohl seznámit pěkně zblízka s těžbou uranu.

Pamatujete si i na vtipy O zlatou mříž? Dnes už policejně opět šikanuje (viz obr.) za pouhé verbální zločiny, to už nemůže nikdo popřít.

Proto se už zase používají zástupná jména. Například voldemorti - neboli Ti-jež-nesmíme-jmenovat. Číst mezi řádky je ovšem obtížnější než číst Blesk, kde mezi řádky zpravidla nic není. Vyžaduje to i větší inteligenci na straně příjemce takových sdělení. Bohužel, ta se nedá sdělit ani zdědit.

Takže trochu trknutí: voldemort neznamená automaticky příslušníka jednoho jediného etnika. Voldemort může být stejně dobře vládce Izraele, Hitler, Obama nebo chcete-li, i náš knížepán Schwarzenberg - zkrátka příslušník skupiny, která nám pomocí totalitních praktik vládne. Dnes jsou nedotknutelní a především Ti-jež-nesmíme-jmenovat - proto také voldemorti. Musíme si uvědomit, že mají na své straně buď samotné ďábly (kdo na ně věří), nebo aspoň vědu, jak vodit důvěřivé ovce za nos, aby samy radostně spěchaly na porážku (kdo víc věří na vědu). Vzpomeňte si, jak Němci nadšeně hajlovali, když jejich božský Vůdce mluvil do rádia nebo na mítincích! Německé ženy vzrušením omdlévaly, jako mnohem později teenagerky na koncertech Beatles (tam za to aspoň mohla opravdu báječná hudba). Ale kdo se pokusil něco Hitlerovi vymluvit, odcházel od něho a sám vrtěl hlavou - jak mu mohl tak snadno podlehnout, že nejenže nic neřekl, ale všechno Vůdci odkýval!


(Doplněno 2012): Mezi námi - podobné charisma má i naše knížátko Schwarzenberg. Neumím pochopit, kolik bezpochyby inteligentních lidí mu to číro sežrali i s navijákem! Jenže já jsem si jich přestal vážit. K čemu jim je inteligence, když se dali tak snadno strhnout k podpoře toho darebáka? A že to darebák je, to je podepřené jeho hlasováním v OSN, kde hlasoval proti zákazu nášlapných min, proti zákazu střel s ochuzeným uranem (větší svinstvo si těžko někdo představí - znamená to dávat do střeliva odpad z jaderných reaktorů, dokonce bez dlouhého uskladňování, aby se radiace vyzářila - podívejte se, co znamená termín "dirty DU")! A Zelení ho z ministerstva zahraničí neodvolali - mlčeli jako myšky. Zeleným střelba odpadem z jaderných reaktorů nevadí?! Pamatujme si to na ně, až zase budou pokrytecky ronit krokodýlí slzy nad mnohem bezpečnějším úložištěm jaderného odpadu a teatrálně se přivazovat ke kolejím!

Tajtrdlíci!

Poslední dobou nám kdosi vytrvale pode dveřmi podstrkuje reinkarnaci a karmu. Nemyslím, že na ni sám věří - já aspoň mám o ní důvodné pochyby. Občas i o naší kočce říkám, že byla v minulém životě opicí - je drzá, leze po výškách, vyleze i na ledničku. Ale nemyslím to vážně, nemá přece chápavý ocas!

Do jisté míry ale na tom něco je - když člověk zemře, vrátí dříve nebo později do přírody všechny své prvky - vápník, fosfor, uhlík, vodík, kyslík - jiný živočich si z nich postaví vlastní nové tělo... Jen tomu neříkám reinkarnace, ale klasický koloběh života. Vzkříšení jedince by bylo užitečné, bohužel k tomu nedochází.

Reinkarnacím jsem věnoval svoji knihu »Válka s mloky doktora Jaroše« - tam to opravdu »fungovalo«, jenže tam to byla záležitost vědy - reinkarnace dělali mloci »transkriptorem«, kdy osobnost z hlavy zemřelého člověka »přepsali« do hlavy mločího zárodku. Když se reinkarnovaný člověk probudil v kůži mloka, mohl pokračovat v předchozím životě aspoň v jiné podobě. Učitel mohl učit, elektrikář se věnoval elektrorozvodům, ošetřovatelka krav se pod zemí starala o obří žáby Rana Eryops... nešťastná byla jen feťačka, která zemřela na předávkování heroinem.

Neměla na co navazovat.

Jaký má ale smysl reinkarnace, kdy si z předchozích životů nikdo nic nepamatuje? K čemu je mi vědomí, že odevzdám svůj fosfor nějakým červům, které pak sezobne slepice? Má to snad být štěstí, stát se slepicí? Slepici si dá na paprice nějaký hulvát, na kterého nebudu mít nejmenší vliv - pokud to nebude liška, která v lese sežere otrávenou návnadu a moje prvky budou zase v červech... Jděte s tím k šípku! Jó, kdyby si někdo vzpomněl, co v minulém životě dělal! Pravda, pár lidí se dodnes považuje za Napoleony, jiní za reinkarnované buddhistické světce a mnichy - budiž jim ústav pro duševně choré milostivý! Ale buď jde o čirou fantazii duševně nemocných, nebo o stejně čirý podvod šizuňků, kteří by na tom rádi něco trhli. A občas se jim i daří. Zejména reinkarnovaní buddhističtí mniši si nežijí špatně, viďte, pane Dalajlámo!

Reinkarnace ovšem podle mě smysl má. Bohužel jiný, než jaký se lidem předkládá k víře. Je to vlastně náboženský příkaz.

»Nereptej, můžeš si za všechno sám, i za to, za co si evidentně nemůžeš. Udělal sis to sám sobě v minulém životě, tak teď drž hubu a krok! Buď zkrátka ovce a trpělivě drž, když tě stříháme dohola - a třeba i stahujeme kůži - vcelku a zaživa!«

Voldemortům se to úžasně hodí. Jen si ovečky myslete, že si za všechny naše podrazy, ukrutnosti a nespravedlnosti můžete vy samy - i když v nějakém minulém životě! Hlavně se nesnažte přijít na pravé původce svých běd!

A ovečky se spokojeně učí odříkání, trpělivosti, utahování opasků, aby snad jednou byly za svoji skromnost, poslušnost a nenáročnost (česky: blbost) odměněny... A voldemorti je klidně dojí, stříhají a třeba i zaživa stahují z kůže! Jen trpte, pitomečci, jednou (kdovíkdy!) budete odměněni! (Nebo ne - vaše smůla! Nás nezajímáte!)

A co na to Čeští Heretici?

Ateista tedy nejsem (to je přece jen úplně jiná víra) a trochu víc věřím Novému Zákonu. Proč? Chápu to jako pokus vymanit Bibli ze špinavých pracek jejich původních majitelů, dát jí trochu lidštější tvář (připomíná vám to taky socialismus s lidskou tváří?). Jenže to (oboje!) byly zpackané pokusy - nejenže se ve jménu pravdy a lásky vedly - a vedou - kruté války, bombardování se vzletně říká humanitární akt a zbraním se jménem Krista žehná!

Viz kázání rakousko-uherského polního kuráta (katolického kněze):

"Ó Bože, dej ať se naše bodáky neomylně vnoří do břich našich nepřátel a naše kule je zasypou deštěm olověným!"

(Či kázání (r. 2014) pravoslavného ukrajinského patriarchy Filatova: „Každý jménem Krista zabijte svého Moskala!“

Ježíš za to (jako za celou Bibli) nemůže - on nejspíš hlásal opravdu něco lidského, zpackali to až později lidé...

Kdo? Že by opět voldemorti? Nevím!

Řekl bych ale, že i to zpackali oni - ale úmyslně. Dát mu do úst slova, aby »otroci milovali své otrokáře a věrně jim sloužili«, to by obsahovalo - právě v té době (!) - hodně cynismu!

Ale opravdu to vypadá na voldemorty! Jistě se jim pak lépe vládlo...

© Václav Semerád 16.12.2009 10:35

 


Zpět Obsah Dále


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od Remca: 21/2 v 01:16 na téma: §Sedm : Děkuji za přání hezkých Vánoc a nového ruku 2016, jak mi naběhl obrázek s perníkovým andělíčkem dneska :-D))

Domů
Statistiky

"Úvahy a plky (moje)" (komentáře)

Téma=§Vira

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

  Vetřelec

 
 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: stovosumatřicet = (nejsi robot?)    (20 příspěvků).  

! Včera 1 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky včera: Admin

Komentář 1287421 neexistuje.

2. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 Přidat přílepek!?

22.02.2018 v 23:03 id: 1292664

Generování pro čtečky: Spouštím zatím v poloprovozu, je to na konci "Download" i s návodem. Ještě budu muset ledacos vyřešit, takže je to bez záruky. U většiny románů to funguje, ale počítejte ještě se změnami. Případné chyby mi, prosím, pošlete na můj mail, ve Fóru by dlouhé popisy jen překážely, beztak se budu snažit opravit je co nejdřív.

Návod umožňuje změnit (ignorovat) globální nastavení jmen a případně přidat filtry k dětské pojistce (filtry zapnuté globálně se měnit nedají).

Zatím není vůbec vyřešené blokování současného stahování, ale protože se generuje do společného adresáře, může být současné zapnutí dvou generování na témž počítači zdrojem veliké zábavy! (obě knížky "prorostou do sebe"). Vyplatí se tedy počkat na dokončení. Holt "poloprovoz". Inu - zkuste si to!


3. Jméno: knihomol

 

 

Téma: Admin

 Přidat přílepek!?

22.02.2018 v 20:02 id: 1292663

Pro Bavros: konvertor formátů lze najít na stahuj jako: Hamster Free Ebook Converter.


4. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 Přidat přílepek!?

21.02.2018 v 07:40 id: 1292662

Novinka pro čtečky: poslední dny jsem místo dopisováním "Manuscriptu" strávil programováním, ale výsledek stojí za to. Bude to zajímavé především pro čtenáře vybavené čtečkami. Zatím poloprovozně mi chodí konverze i rozepsaných knížek do formátu EPUB. Jednu dobu jsem tu zkoušel "rozepsané romány pro čtečky", pak jsem to vzdal pro přílišnou náročnost (zejména časovou, takový program Calibre konvertoval do EPUB skoro čtvrt hodiny a to jsem mu musel ještě soubor předpřipravovat... jen si to představte, dopisuji kus kapitoly ve 23.45 a mám to ještě zkonvertovat, čili přetáhl bych hodně přes půlnoc... to prostě nešlo, takže jsem to vzdal...). Jenže nová konverze běží na serveru, trvá pár vteřin, takže to bude pro každého. A to není všechno! Moje konverze navíc převádí jména i verze, tj. respektuje nastavení jmen hrdiny a hrdinky i verze podle "dětské pojistky" (ještě mi zbývá něco došolíchat, ale základ už "pochoduje"), takže si může každý "ušít" knížku podle své volby! Tím si i pro čtečky můžete zvolit jména hrdinů! (Čtečky to neumožňují, ale každý si teď může během pár vteřin vygenerovat vlastní verzi, to snad stojí za to, ne?). A bude to fungovat i pro rozepsané romány (na konci zkrátka bude "pokračování příště", což v definitivní verzi zmizí. Takže dvě mouchy jednou ranou: nastavení jmen a verzí i pro čtečky a převod rozepsaných verzí (stopnutý pro přílišnou náročnost).

Co na to Češi?


jaxx: Gratuluji! (21.02.2018 10:32)


ata: Hurá! Super! Perfektní vylepšení! (21.02.2018 12:22)


jiho: Díky za zajímavou možnost. K formátu EPUB mám ale jeden poznatek: Některé čtečky pod Androidem umí texty celkem slušně nahlas předčítat (Cool Reader, eReader Prestigio). Bohužel zrovna Cool Reader při předčítání občas vynechává části textu, kde je nějaká změna ve formátování (konkrétně vůbec nečte Italic, některé další jí "nechutnají" občas). Občas je dokáže umlčet některé místo v textu, i když se zdánlivě o změnu formátování nejedná (ale zjevně tam nějaké "řídící znaky" jsou). eReader je na tom o něco lépe, ale ne 100%. Takže pokud si chci nechat knihu předčítat, musím používat PDB, i když jsem chtěl postupně přejít na EPUB úplně. (21.02.2018 17:20)


Bavros: Super.

Je k mání webová adresa konverze formátů? Sám bych potřeboval starší knížky ve formátu *.prc (z éry windowsmobile před deseti lety)překonvertovat do novějších. Děkuji. (21.02.2018 20:36)


SW: Cool Reader jsem nedávno smazal. Nehodlám se zdržovat s křápem, který klidně náhodně zdvojí stránku a pak jinou stejně náhodně vynechá. Nejen při předčítání, ale neumí to ani pořádně zobrazit. Používám teď Bluefire Reader, ten má taky těžké mouchy, ale aspoň jaxˇtaxˇ věrně zobrazuje (Ten mě zase rozčiluje tím, že si neumí zapamatovat, kde jsem stál v knihovně, takže vždycky musím hledat od počátku). Je to zkrátka osel, ale aspoň nefalšuje text. Už by mohl někdo vynalézt pořádný zobrazovač EPUB!

Konvertovat mezi různými formáty umí Calibre (mám ho z Portable https://portableapps.com/apps , dosud jsem konvertoval jen na něm. Ovšem konverze mu trvá 5-15 minut. (21.02.2018 23:12)


jiho: Po pravdě Cool Reader se podle mne už nijak zvlášť nevyvíjí, ale pořád je to ideální čtečka na PDB formát. Problémy mu dělá, když se pomocí Calibre zkonvertuje nějaký exotický html (případně textový dokument), ve kterém je spousta různých řídících znaků. Pro bezproblémové "sežrání" PDB čtečkou by se asi musely všechny řídící kódy (tagy) odstranit ještě před konverzí. Pokud jsem si dělal konverze do PDB například z DOC, RTF, ODT a pod., tak jsem vždy konvertoval pouze čistý text pomocí DocReaderu. Potom byl výsledný PDB naprosto bez problémů. Vzhledem k tomu, že většinu knih mám právě v PDB, tak je CoolReader pro mne nejpoužívanější čtečka, už od mé symbianovské éry. (22.02.2018 16:27)


SW: Já jsem všechno kontroloval (a pořád kontroluji) ještě na PC pomocí prohlížeče-eBook ze sady Calibre. Proč? Protože dostat eBook do tabletu je tak trochu horror. Windowsy XP totiž ten tablet neznají a neuznávají, pro ně je to "Neznámé zařízení". Linux Ubuntu ho přitom (na stejné mašině!) dokázal pochopit jako diskovou jednotku s nepatrnými odstíny (např. souborový manažer nedokázal spočítat volné místo). Teď ale u dcery jedu na svém cestovním notebooku, kde linux není a XP jsou sice novější, ale tablet taky neznají. Nedávno jsem si naštěstí pořídil minipočítač osazený Windowsy 7, který ten tablet rozpoznají. Jenže ten minipočítač je mrška mnohem pomalejší než notebook, i zařekl jsem se, že ho budu používat jen jako souborový server, protože zvládá externí disk, který jsem dostal k Vánocům a který XP rovněž zcela ignorují (to zase kvůli velikosti - 4TB). Ale přetahat eBook do tabetu znamená přenést soubor nejprve na "předávací disk", pak se přepnout na minipočítač, přetáhnout si soubor na C:/Pom a teprve odtud to jde nahrát na tablet. Ale chtěl jsem vidět, jak se to dá číst, přetahal jsem co jsem měl v EPUB. No a přitom jsem zjistil, že CoolReader si vymejšlí a vynechává. Soubory EPUB byly v pořádku, prohlížeč z Calibre na PC zobrazuje správně (zřejmě je to poctivý PC-program), pro jistotu jsem se podíval i do odzipovaných zdrojových souborů z EPUB - vše v pořádku. Takže následovalo smazání CoolReaderu a shánění něčeho lepšího... zakotvil jsem u Bluefire. Čtečky pro tablety Android zkrátka pořád nejsou na výši a jestli někdo zastavil vývoj, protože si myslel, že už je to dokonalé, pak to vzdal hodně předčasně! (22.02.2018 20:01)


jaxx: CoolReader na Androidu 5 mi jede bez problémů, žádný stránky to nevynechává ani nezdvojuje. Akorát dvě věci: někdy ignoruje nastavenou barvu písma a tvrdošíjně zobrazuje ž jako t s ocáskem... (22.02.2018 21:14)


5. Jméno: 14

 

 

 Přidat přílepek!?

14.10.2014 v 19:51 id: 210768

2 Dyx: Komentář na jedné stránce, kam ta vaše linkuje (http://www.technologyreview.com/view/513781/moores-law-and-the-origin-of-life/), to říká docela pěkně:

 

"Tohle je samozřejmě biologicky řečeno nesmysl. Mezi velikostí genomu a komplexitou neexistuje jednoduchá korelace, největší známý genom má jedna měňavka a všechna taková tvrzení by měla projít Gregoryho cibulovým testem. (To znamená předpovědět, že blízce příbuzné druhy cibulí mohou mít díky polyploidii velmi rozdílné velikosti genomů.)

 

Také je to naneštěstí stará oblast. Pokud si vzpomínám, sem se vydali už Hoyle a Wickramasinghe, aby podpořili svoji teorii transpermie a tím pádem i Hoylovu neúspěšnou kosmologii věčného stacionárního vesmíru. A pokud vím, Wickramasinghe se tam vydává dodnes, až nato, že dnes jeho předpovědi nesahají dál než k současné kosmologii. (O.o) [Odkaz neuvádím, protože W publikuje v JOC, což je reklamní past. Při hledání si dávejte pozor!]

 

Když něco takového dělají biologové, jsou tu molekulární hodiny, které už desítky let předpovídají časová měřítka ve správném řádu. Právě například čtu článek, který klade metanotrofy, první metabolismus, do doby před 4,11 mld let (3,31 - 4,49 mld let). (Samozřejmě za předpokladu Laneovy & Martinovy teorie života v zásaditých hydrotermálních komínech; jinak klade článek sám počátek života do doby před ~ 4,25 mld let.) ["A genomic timescale of prokaryote evolution ..."; Battistuzzi a kol, BMC Evol. Biol. 2004.]"

 

A jiný komentář:

"Není to zajímavé, jak rychle se někteří lidé chytají teorie, která může podporovat to, čemu už beztak věří? Kritické myšlení často vypadne z okna. Bohužel, tato teorie extrapolující počátek života je tak plná děr, že je naprosto k ničemu.

 

Problémy:

 

Velikosti genomu v rámci každého typu živých organismů (červů, eukaryotů, prokaryotů) se značně liší, takže výběr nějaké velikosti genomu pro skupinu je provedený prakticky libovolně.

Teorie provádí lineární regresi k 1 bázovému páru za předpokladu zdvojnásobování jednou za 376 miliónů let. Tím pádem potřebuje víc než miliardu let na pouhých 8 párů, zatímco polévka z DNA v jediné zkumavce dokáže během velmi krátké doby vytvořit daleko složitější, i když nesmyslné struktury.

Klíčovým prvkem definicě života založeného na DNA je sebereplikace, která vyžaduje daleko více než 1 bázový pár. V tomto ohledu by bylo možné teorii pozměnit tak, aby určila počátek života na základě nějakého minimálního počtu bázových párů nutných k sebereplikaci.

Genetické mutace, které buňky chrání před dalšími mutacemi, mají lepší šanci, že přežijí a budou se replikovat, protože jinak může nějaká náhodná mutace schopnost replikace zničit. To znamená, že rychlost genetických změn v průběhu historie života pravděpodobně nebyla stále stejná a nemůže tedy podporovat modely lineární regrese.

 

Myslím, že je pravděpodobné, že tyhle body ještě nejsou vyčerpávající, ale stačí to k tomu, abyste viděli, že modely lineární regrese mají při aplikaci na počátky života vážné problémy."Komentáře

Začátek


Přílepky včera: Admin

05.09.2017 14:06