Bez COOKIEs je omezený přístup!

Biblické násilí

Jan Špaček 3.4.2016

Obsah Dále

Všichni víme, že Bůh je láska (1. Janův 4). Tady jsou další popisy toho, jaký je Bůh a čeho si od nás žádá:

Toto téma otvírám, protože jsem se setkal s lidmi, kteří zakládají svou xenofobii na biblických morálních hodnotách. Zde jsou tedy další příklady odkud čerpat »morální hodnoty«:

 Zabití v Bibli  

Bylo spočítáno, že bůh podle bible zabil přímo 371.186 lidí a přes 2 miliony nechal zabít Vyvolenými. Nezahrnuje to potopu světa, Sodomu a Gomoru, Egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých. Vypsal jsem pouze zajímavější z nich.

Bůh zabil všechny prvorozené syny v Egyptě za to, že předtím sám zatvrdil faraonovo srdce, aby nepropustil Židy (!). 

Exodus 12:29: Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.

Smrt za uhození rodiče 

Exodus 21:15: Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.

Smrt čarodějnicím 

Exodus 22:17: Čarodějnici nenecháš naživu.

Smrt jinověrcům 

Exodus 22:19: Kdo by obětoval bohům a ne samotnému Hospodinu, propadne klatbě.

Zabij lidi, pracující o sabatu 

Exodus 31:12-15: Hospodin řekl Mojžíšovi: Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.

Zabít nevěřící příbuzné a známé 

Exodus 32:26-29: Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“ Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Potom Mojžíš řekl: „Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání.“

Smrt za zlořečení rodičům 

Leviticus 20:9: Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít. Svému otci a matce zlořečil, jeho krev padni na něho.

Proverbs 20:20: Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.

Smrt cizoložníkům 

Leviticus 20:10: Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.

Smrt homosexuálům 

Leviticus 20:13: Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

Věštci musí být ukamenováni 

Leviticus 20:27: Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně.

Upálit smilnou dceru kněze 

Leviticus 21:9: Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.

Bůh se mstí za hříchy rodičů zabitím jejich dětí 

Leviticus 26:21-22: Bůh říká, co se stane těm, kdo nebudou poslouchat jeho přikázání Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy. Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.

Zabij toho, kdo se přiblíží k příbytku svědectví co obsahuje archou úmluvy 

Numbers 1:48-51: Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi: „Pokolení Léviho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis. Lévijce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat; budou tábořit kolem příbytku. Než příbytek potáhne dál, lévijci jej složí; při táboření jej lévijci postaví. Přiblíží-li se někdo nepovolaný, zemře.“

K sčítání lidí se vztahuje zabití 70000 bohem lidí za to, že David přikázal sčítat lid: 

1. paralipomenon 21:9-14: Hospodin promluvil ke Gádovi, Davidovu vidoucímu: „Jdi a promluv k Davidovi: Toto praví Hospodin: Chystám na tebe trojí. Jedno z toho si vyber a já tak s tebou naložím.“ Gád přišel k Davidovi a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Zvol si: Tři roky hladu, nebo tři měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem nepřátel, anebo po tři dny Hospodinův meč, totiž mor v zemi, a Hospodinův anděl bude šířit zkázu po celém izraelském území. Nuže tedy, co mám vyřídit tomu, který mě poslal?“ David Gádovi odvětil: „Je mi velmi úzko. Nechť prosím upadnu do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských.“ Hospodin tedy dopustil na Izraele mor. I padlo z Izraele sedmdesát tisíc mužů.

Zabít následovníky Baala 

Numeri 25:1-9: Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvaly totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. I řekl Hospodin Mojžíšovi: „Vezmi všechny představitele lidu a dej jim na slunci zpřerážet údy kvůli Hospodinu, ať se Hospodinův planoucí hněv odvrátí od Izraele.“ Mojžíš tedy izraelským soudcům řekl: „Pobijte každý ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peórem.“ I přišel jakýsi Izraelec a přivedl ke svým bratřím Midjánku před očima Mojžíše i celé pospolitosti Izraelců, právě když plakali u vchodu do stanu setkávání. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vystoupil zprostředku pospolitosti, vzal do ruky oštěp, vešel za izraelským mužem do ženské části stanu a probodl je oba, izraelského muže i tu ženu až k jejím rodidlům. Tak byla mezi Izraelci pohroma zastavena. Ale mrtvých při té pohromě bylo čtyřiadvacet tisíc.

Zabít falešného proroka 

Deuteronomium 13:1-6: Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: „Pojďme za jinými bohy,“ které jsi neznal, „a služme jim,“ neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen

Bůh nařizuje vybít celé města, pokud se v nich vyskytují jinověrci 

Deuteronomium 13:13-19: Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno. Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo klatbě, aby se Hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dbát na všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, a dodržovat, co je správné v očích Hospodina, tvého Boha.

Ukamenuj své nejbližší, pokud tě budou nabádat k víře v jiného boha 

Deuteronomium 13:7-11: Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Ukamenuj jinověrce 

Deuteronomium 17:1-5: Nebudeš obětovat Hospodinu, svému Bohu, dobytče ze skotu nebo bravu, na němž je vada, cokoli špatného, protože to má Hospodin, tvůj Bůh, za ohavnost. Vyskytne-li se u tebe v některé z tvých bran, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. Bude-li to jistá pravda, že byla spáchána v Izraeli taková ohavnost, vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří se dopustili té zlé věci, ke svým branám a toho muže nebo tu ženu budete kamenovat, dokud nezemřou.

Zabij toho, kdo neposlouchá kněze 

Deuteronomium 17:12: Kdo bude jednat opovážlivě, že by neposlechl kněze, který tam stojí ve službě Hospodina, tvého Boha, nebo soudce, ten zemře. Tak odstraníš zlo z Izraele.

Zabití proroka, jehož proroctví se nevyplní (chytře vymyšlený systém, jak zařídit, aby měl bůh vždy pravdu) 

Deuteronomium 18:20-22: „Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře.“ V srdci si asi říkáš: „Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?“ Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.

Ukamenuj ženu, která není panna při svatební noci 

Deuteronomium 22:20-21: Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.

Bůh zabil ty, kteří chtěli zjistit, co je v Hospodinově schránce 

1 Samuelova 6:19: Hospodin však ranil bétšemešské muže za to, že se podívali do Hospodinovy schrány. Sedmdesát mužů z lidu ranil, a bylo tu padesát tisíc mužů. Proto lid truchlil, že Hospodin postihl lid zdrcující ranou.

Zabití za snahu pomoci 

2 Samuel 6:3-7: Vezli Boží schránu na novém povozu. Vyzvedli ji z Abínádabova domu na pahorku; Uza a Achjó, synové Abínádabovi, řídili ten nový povoz. Vyzvedli ji tedy z Abínádabova domu na pahorku, Uza šel při Boží schráně, Achjó před schránou. David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citer, harf, bubínků, chřestítek a cymbálů. Když přišli k Nákonovu humnu, vztáhl Uza ruku k Boží schráně a zachytil ji, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při Boží schráně zemřel.

Zabitý lvem za nezbití masochisty 

1 Královská 20:35-36: Jeden muž z prorockých žáků řekl na Hospodinovo slovo svému druhovi: „Zbij mě!“ Ale ten muž ho odmítl zbít. I řekl mu: „Protože jsi neuposlechl Hospodinova hlasu, hle, až půjdeš ode mne, zadáví tě lev.“ Když od něho odešel, přepadl ho lev a zadávil ho.

Eliáš s boží pomocí zabije 42 dětí, protože se mu posmívaly 

2 Královská 2:23-24: Odtud vystoupil do Bét-elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: „Táhni, ty s lysinou, táhni, ty s lysinou!“ On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti.

Zabij nevěřící 

2 Paralipomenon 15:12-13: Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena.

Zabij starce, děti i ženy 

Ezechiel 9:5-7: A slyšel jsem, jak ostatním poručil: „Procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu. Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!“ I začali od starších, kteří byli před domem. Nařídil jim: „Poskvrňte dům, naplňte nádvoří skolenými; jděte!“ I vyšli do města a pobíjeli.

Zabít falešného proroka: rodiče zabijí syna 

Zacharjáš 13:3: Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka: „Nezůstaneš naživu, protože jsi ve jménu Hospodinově klamal.“ A jeho vlastní rodiče, otec i matka, ho probodnou, že prorokoval.

Jatka dětí za nepravosti otců 

Izajáš 14:21: „Připravte jeho synům jatky pro nepravost otců! Nepovstanou, nezmocní se země a svět nezaplní městy.“

Bůh zabíjí děti neposlušného národa 

Ozeáš 9:11-16: Efrajimova sláva odlétne jako ptáče. Nebudou plodit ani rodit, ani neotěhotní. I kdyby své syny odchovali, připravím je o ně, žádný nezůstane. Běda i jim, běda, až od nich odstoupím. Efrajim, jak jsem viděl, tíhne k Týru ležícímu nad nivami; teď však Efrajim bude muset vyvést před toho vraha své syny. Dej jim, Hospodine! Co jim dáš? Neplodné lůno a vyschlé prsy jim dej! V Gilgálu je zdroj všech jejich zlořádů, proto jsem je tam začal nenávidět. Pro jejich zlé skutky je vypudím ze svého domu. Lásku jim už znovu neprokážu. Všichni jejich velmoži jsou umíněnci. Efrajim bude pobit, jejich kořen uschne, žádné ovoce neponesou. I kdyby něco zplodili, usmrtím to nejvzácnější, plody jejich lůna. – Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody.

Odporní a lstiví homosexuálové jsou hodní smrti (Nový Zákon) 

Římanům 1:24-32: Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.


 Znásilnění v bibli  

Jak nakládat s hebrejskou sexuální otrokyní? 

Exodus 21:7-11: Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.

Jak nakládat s ne-hebrejskou sexuální otrokyní? 

Deuteronomium 21:10-15: Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá do rukou a ty zajmeš zajatce a spatříš mezi zajatci ženu krásné postavy, přilneš k ní a budeš si ji chtít vzít za ženu, přivedeš ji do svého domu. Ať si oholí hlavu a ostříhá nehty a odloží svůj plášť, v němž byla zajata, a zůstane v tvém domě. Po dobu jednoho měsíce bude oplakávat svého otce a svou matku. Potom k ní smíš vejít, budeš jejím manželem a ona bude tvou ženou. Jestliže se ti pak znelíbí, propustíš ji a bude volná. Nesmíš ji prodat za stříbro ani s ní hrubě zacházet, poté co jsi ji ponížil.

Hospodin přikázal Mojžíšovi pobít všechny Midjánské muže. Ženy a děti přivedli do tábora, kde zabili děti a ženy, které už nebyly panny. Panny pak podle Mojžíšova nařízení znásilnili. 

Numeri 31:7-18: Vypravili se do boje proti Midjánu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi, a pobili všechny muže. Zabili také midjánské krále Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebaa, pět midjánských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beórova, zabili mečem. Midjánské ženy a jejich děti však Izraelci zajali a všechen jejich dobytek, všechna stáda a veškeré bohatství uloupili. Všechna jejich města, ve kterých sídlili, i všechna jejich hradiště vypálili. Pak vzali všechnu kořist i všechen lup, lidi i dobytek, a přivedli zajatce i lup a kořist před Mojžíše a kněze Eleazara i před pospolitost Izraelců do tábora na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš a kněz Eleazar i všichni předáci pospolitosti jim vyšli vstříc ven z tábora. Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy. Vytkl jim: „Cože jste nechali naživu všechny ženy? Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma. Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe.“

Bůh přikazuje vzít do otroctví lidi města, které se vzdá, nebo pobít muže a znásilnit ženy města, které se nevzdá: 

Deuteronomium 20:10-14: Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit. Jestliže k míru s tebou nesvolí, ale povede s tebou boj, oblehneš je. Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.

Když bude žena při znásilnění málo křičet, tak bude ukamenována, muž bude ukamenovaný ne za znásilnění, ale proto, že poškodil majetek jiného muže 

Deuteronomium 22:23-24: Když dívku, pannu zasnoubenou muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že v městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního. Tak odstraníš zlo ze svého středu.

Za znásilnění panny je muž „odsouzen“ si ji vzít 

Deuteronomium 22:28-29: Když najde muž dívku, pannu, která není zasnoubena, a chytí ji, bude s ní ležet a budou přistiženi, muž, který s ní ležel, dá otci té dívky padesát šekelů stříbra. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil. Po celý svůj život ji nesmí propustit.

Vyvraždění města a odvlečení panen do tábora. Panen jim ale bůh dal málo, tak si unesli další. 

Soudců 21:10-24: Pospolitost Izraele tam ihned vyslala dvanáct tisíc mužů, chrabrých bojovníků. A přikázali jim: „Jděte pobít obyvatele Jábeše v Gileádu ostřím meče, i ženy a děti. Toto je úkol, který máte splnit: Vyhubíte jako klaté všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.“ Mezi obyvateli Jábeše v Gileádu se našlo čtyři sta dívek, panen, které dosud muže nepoznaly a s mužem neobcovaly. Přivedli je do tábora v Šílu, jež je v kenaanské zemi. Celá pospolitost pak vyslala mluvčí k Benjamínovcům, kteří byli na skalisku Rimónu, aby jim vyhlásili pokoj. Tak se toho času Benjamín vrátil. Dali jim ženy, které ponechali naživu z žen z Jábeše v Gileádu, ale nebylo jich pro ně dost. Lid Benjamína litoval, neboť Hospodin způsobil mezi izraelskými kmeny trhlinu. Stařešinové pospolitosti se tázali: „Co uděláme se zbývajícími, aby dostali ženy, když ženy benjamínské byly vyhubeny?“ Řekli: „Vlastnictví získané uprchlíky bude Benjamínovo, aby nebyl vyhlazen kmen z Izraele. My však jim nemůžeme dát za ženy své dcery.“ Izraelci se totiž zapřísahali: „Buď proklet, kdo by dal ženu Benjamínovi!“ Pak řekli: „Hle, rok co rok bývá Hospodinova slavnost v Šílu, které je severně od Bét-elu, východně od silnice vystupující z Bét-elu do Šekemu a jižně od Lebóny.“ Benjamínovcům přikázali: „Skryjte se ve vinicích jako zálohy. Jak uvidíte, že šíloské dcery vycházejí v průvodu k tanečním rejům, vyrazte z vinic a uchvaťte si každý ženu ze šíloských dcer. Pak odejděte do benjamínské země. Kdyby přišli jejich otcové nebo bratři a chtěli před námi vést spor, řekneme jim: Smilujte se nad nimi kvůli nám. Nevzali jsme v boji ženu pro každého. Vy jste jim je přece nedali, abyste se teď provinili.“ Benjamínovci to tak udělali a unesli si ženy podle svého počtu z tančících dívek , které uloupili. Pak odešli a vrátili se do svého dědictví, vystavěli města a usadili se v nich.

Bůh dá nevinné ženy k znásilnění, aby potrestal Davida 

2 Samuel 12:11-14: Toto praví Hospodin: „Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký; ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoli tys to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne.“ David Nátanovi řekl: „Zhřešil jsem proti Hospodinu.“ Nátan Davidovi pravil: „Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Poněvadž jsi však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít.“


 Otroctví  

Jak otroka pořídit kromě válečných tažení? Zotročíme hosty! 

Leviticus 25:44-46: Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté, a z čeledi těch, kteří jsou u vás, z dětí, které zplodí ve vaší zemi; ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je odkážete svým synům, aby je zdědili jako své vlastnictví; trvale jim budou sloužit. Pokud jde o vaše bratry Izraelce, nikdo nebude nad svým bratrem surově panovat.

Jak podle božích nařízení nakládat s hebrejskými otroky v kapitole hned po Desateru – morálnímu základu celé západní civilizace 

Exodus 21:2-6: Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit šest let; sedmého roku odejde jako propuštěnec bez výkupného. Jestliže přišel sám, odejde sám, měl-li ženu, odejde jeho žena s ním. Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena a její děti u svého pána, a on odejde sám. Prohlásí-li otrok výslovně: „Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec,“ přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem.

Boží nařízení, když se rozhodně člověk prodat svou dceru jako sexuální otrokyni 

Exodus 21:7-11: Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.

A jak správně zmlátit svého otroka? 

Exodus 21:20-21: Jestliže někdo uhodí svého otroka nebo otrokyni holí, takže mu zemřou pod rukou, musí být usmrcený pomstěn. Jestliže však vydrží den či dva, nebude pomstěn, neboť byl jeho majetkem.

A Pavel říká k otroctví v Novém Zákonu: 

Efezským 6:5: Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Pro zajímavost o kousek dříve známá pasáž Efezským 6:2-3 ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: ‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘

A taky:

1 Timoteovi 6:1-2: Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj.

I Ježíš říká, že otroci mají být bití i když neví co udělali špatně

Lukáš 12:47-48: Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

Nejznámější zápalná oběť se nakonec nekonala. Zkuste se vžít ale do Izáka – pak se téhle příhodě s taťkou Abrahámem jistě od plic zasmáli! 

Genesis 22:1-2...9-12: Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ ...Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“

Jiftách, na kterém spočinul duch Hospodinův, obětoval svou dceru jako zápalnou oběť 

Soudců 11:29-40: Tu spočinul na Jiftáchovi duch Hospodinův a on táhl Gileádem a Manasesem do Mispy gileádské a z Mispy gileádské táhl proti Amónovcům. Jiftách složil Hospodinu slib: „Vydáš-li mi Amónovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti z vrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amónovců, bude patřit Hospodinu a toho obětuji v zápalnou oběť.“ Nato táhl Jiftách do boje proti Amónovcům a Hospodin mu je vydal do rukou. Připravil jim zdrcující porážku mezi Aróerem a cestou do Minítu a až po Ábel-keramím, totiž dvaceti městům. Tak byli Amónovci před syny Izraele pokořeni. Když přicházel Jiftách do Mispy ke svému domu, hle, vychází mu naproti s bubínky a s tancem jeho dcera. Měl jenom tu jedinou, kromě ní neměl syna ani dceru. Jak ji uviděl, roztrhl své roucho a zvolal: „Ach, má dcero, srazilas mě do prachu, uvrhla jsi mě do zkázy! Zavázal jsem se svými ústy Hospodinu a nemohu to vzít zpět.“ Ona mu odpověděla: „Můj otče, když ses svými ústy zavázal Hospodinu, učiň se mnou, co jsi vyřkl, za to, co Hospodin pro tebe učinil, abys mohl vykonat pomstu nad svými nepřáteli, nad Amónovci.“ Požádala pak svého otce: „Nechť je mi dovoleno toto: Ponech mi dva měsíce. Ráda bych odešla do hor a oplakávala se svými družkami své panenství.“ On jí řekl: „Jdi.“ Propustil ji na dva měsíce a ona odešla se svými družkami, aby na horách oplakávala své panenství. Po uplynutí dvou měsíců se vrátila k otci a on splnil slib, který o ní učinil. Muže nepoznala. V Izraeli se pak stalo zvykem, že izraelské dívky vycházívají rok co rok po čtyři dny v roce opěvovat dceru Jiftácha Gileádského.

Vylosovali člověka, který má být upálen pro usmíření Hospodina 

Jozua 7:15-26: „Ten, kdo bude označen, že si přisvojil věc propadlou klatbě, bude spálen se vším, co mu patří, protože přestoupil Hospodinovu smlouvu a dopustil se v Izraeli hanebnosti.“ Za časného jitra rozkázal Jozue Izraeli přistupovat po kmenech. Losem byl označen kmen Judův. Rozkázal, aby přistupovala judská čeleď. Označena byla čeleď Zerachejců. Rozkázal, aby přistupovala zerašská čeleď po mužích. Označen byl Zabdí. Pak rozkázal, aby přistupoval jeho dům po mužích. Označen byl Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova. Tu vyzval Jozue Akána: „Synu, přiznej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vzdej mu chválu. Doznej se mi, co jsi učinil; nic přede mnou nezapírej!“ Akán odpověděl Jozuovi: „Ano, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele; učinil jsem toto: Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze padesáti šekelů. Vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je vespod.“ Jozue poslal posly, ti běželi do stanu, a hle, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo vespod. Vzali ty věci ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem Izraelcům a položili je před Hospodina. Za účasti všeho Izraele vzal Jozue Akána, syna Zerachova, i stříbro, plášť a zlatý jazyk, i jeho syny a dcery, býky a osly, jeho brav i stan a všechno, co mu patřilo, a ubírali se s tím vzhůru do doliny Akóru. Jozue řekl: „Zkázu, kterou jsi uvalil na nás, nechť uvalí Hospodin v tento den na tebe.“ Všechen Izrael jej kamenoval; spálili je a zaházeli je kamením. Navršili nad ním velkou hromadu kamení; je tam až dodnes. A Hospodin upustil od svého planoucího hněvu. Proto se to místo jmenuje Emek Akór to je Dolina zkázy až dodnes.

Předpověď obětování kněží jiných bohů 

1 Kings 13:1-2: Když Jarobeám stanul u oltáře, aby pálil kadidlo, přišel do Bét-elu z Judska muž Boží s Hospodinovým slovem. Volal proti oltáři na Hospodinův pokyn: „Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin: ‚Hle, Davidovu domu se narodí syn jménem Jóšijáš. Ten bude na tobě obětovat kněze posvátných návrší, kteří na tobě pálí kadidlo. Budou se na tobě spalovat i lidské kosti.‘“

...a naplnění předchozí předpovědi 

2 Kings 23:20-25: Všechny kněze posvátných návrší, kteří tam byli, obětoval na oltářích, na nichž spaloval lidské kosti. Potom se vrátil do Jeruzaléma. Král vydal rozkaz veškerému lidu: „Slavte hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy.“ Takový hod beránka nebyl slaven ode dnů soudců, kteří soudili Izraele, ba ani po všechny dny králů izraelských a králů judských. Až v osmnáctém roce vlády krále Jóšijáše se v Jeruzalémě slavil takový Hospodinův hod beránka. Jóšijáš také vymýtil vyvolavače duchů zemřelých, jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohyzdné bůžky, které bylo možno vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplnila slova zákona napsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkijáš v Hospodinově domě. Nebyl mu podoben žádný král před ním, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle zákona Mojžíšova. A ani po něm nepovstal žádný jemu podobný.

Nebojte se upálit nevinné – smrt se jich nedotkne a půjdou rovnou do nebe 

Kniha moudrosti 3:1-7: Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne. V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba, v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji. I kdyby se lidem zdálo, že jsou trestáni, mají plnou naději na nesmrtelnost. Po malém utrpení dojdou velikého dobrodiní, neboť Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe. Protříbil je jako zlato v tavicí peci a přijal je jako zápalnou oběť. V čas Božího navštívení zazáří a rozletí se jako jiskry po strnisku.

Hospodin vzkazuje, že Amónovci mají být pokrmem ohně 

Ezechiel 21:33-37: „Ty, lidský synu, slyš. Prorokuj a řekni: Toto praví Panovník Hospodin o Amónovcích a o jejich utrhání. Řekni: Meč, ano, meč je tasen, aby porážel, je vyleštěn, aby požíral, ať se blýská. Mají pro tebe šalebné vidění, lživě ti věští, aby tě připojili k svévolníkům s proťatými hrdly. Jejich den nadchází v čase, kdy nepravost spěje ke konci. Vrať meč do pochvy. Budu tě soudit v místě, kde jsi byla stvořena, dcero amónská, v zemi tvého původu. Vyleji na tebe svůj hrozný hněv, budu na tebe soptit oheň své prchlivosti, vydám tě do rukou surovců, kteří chystají zkázu. Staneš se pokrmem ohně, tvá krev bude prolita v zemi, už nebudeš připomínána, neboť já, Hospodin, jsem promluvil.“

Po tomhle výčtu jsem rád, že se bůh od těch dob už změnil... (nebo je neměnný?!) 

Kdyby se našel teologicky vzdělaný člověk, který by chtěl přidat komentář, týkající se toho, jestli je Bůh stále stejně krvežíznivý jako v bibli, tak ho pod článek rád připojím (ten komentář, ne toho vzdělaného člověka).

Zdroje:

www.biblenet.cz

skepticsannotatedbible.com

youtube.com/user/NonStampCollector

youtube.com/user/DarkMatter2525

youtube.com/user/QualiaSoup

Publikováno na webu autora.


 Komentář od Davida:  

Tady jsou další popisy toho, jaký je bůh a čeho si od nás žádá 

Proč ale chybí třeba toto?

Mt 5:6: Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Mt 5:7: Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

Mt 5:8: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.

Mt 5:9: Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Mt 5:10: Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes.

Nebo toto:

Mt 5:21: „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezavraždíš.‘ Kdo by zavraždil, propadne soudu.“

Mt 5:22: Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: ‚Raka ‘, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: ‚Blázne‘, propadne ohnivé Gehenně.

Mt 5:38: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘“

Mt 5:39: Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář.

Mt 5:40: A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košili, nech i plášť.

Mt 5:41: A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.

Mt 5:42: „Tomu, kdo tě žádá, dej a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať.“

Mt 5:43: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního‘ a nenávidět svého nepřítele.“

Mt 5:44: Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují,

Mt 5:45: abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Po tomhle výčtu jsem rád, že se bůh od těch dob už změnil... (nebo je neměnný?!)

Bůh je pořád stejný hrozný a mocný, spravedlivý, i milosrdný (2Mak 1,24)!

Da 4:32: Všichni obyvatelé země se počítají za nic, vždyť jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říci mu: Cos to provedl?!


Můj komentář (SW):  

Spojením článku Jana Špačka a Davidova komentáře vznikla krásná, obdivuhodně košatá přehlídka pokrytectví. Tohle má být Bůh „spravedlivý a milosrdný“? Připomíná mi to ty, co se pokrytecky modlí k „Alláhovi slitovnému“ a přitom řežou hlavy dětem! Dovolte mi ale nepřidat se ani na stranu pana Špačka, ani na stranu pana Davida. Já totiž tvrdím, že Bible není ani »dopis od Boha«, jak nám sveřepě podstrkují Svědkové Jehovovi, ani jinak »vedená jeho rukou« (inspirovaná atd.). Spíš bych věřil, že ji psala konkurence – ďáblové. Nebo aspoň lidé navedení ke Zlu.

Proč to tvrdím? 

Nezapomeňte, že Bible byla po celá tisíciletí majetkem (nebo aspoň v rukou) nejprolhanějšího antického národa, který se v Egyptě naučil falšovat všechno včetně dějin (pokud to naopak on nenaučil Egypťany, možné je totiž oboje!). Už Egypťané znali odškrabávání hieroglyfů se jmény vladařů hned po jejich pádu. Římané tomu říkali odtesávání, neboť jejich písmo bylo zatesáno hlouběji. Jak se říká, věda zvaná »historie« odjakživa byla a je největší děvka!

Výčet nespravedlností, které jsou v Bibli krásně popsané (pan Špaček si jistě dal pěknou práci s jejich soupisem) dokazuje prakticky jen jedno: kdo to sepisoval, kladl »nadřazenost národa Izraele nad všemi okolními národy«, nad zákony, morálku a dokonce i nad elementární slušnost. Stručně: dokud národ Izraelský »plnil vůli Hospodina«, byl podle Bible jeho oblíbencem a Hospodin mu nejenže promíjel zvěrstva, jaká jiným zakazoval (a u jiných národů i tvrdě trestal), ale sám je k tomu nejen vybízel, ba dokonce jim to nařizoval! Porušovat Desatero, zabíjet, znásilňovat, zotročovat, loupit... (Neukořistili jsme dost panen? Vezmeme si je tedy u spřáteleného kmene! Bůh nám je přece dal!)

Může být tohle Bůh? Podle mě – ne! Tohle jednání se spíš hodí konkurenci – Satanovi. Nepovažuji se za typického ateistu, ale za Českého Heretika, neboli kacíře! Nechci Boha krutého, nespravedlivého a prolhaného! Nechci Boha, který vydá celkem slušná pravidla k soužití (Desatero) a pak sám vyzývá k jejich porušování! Co je to za spravedlnost vydat příkaz »Nezabiješ«, ale pak proklínat všechny, kdo »zdržují meče svého« a na příkaz nezabíjejí? Vydat příkaz »Nepokradeš«, ale vést »Vyvolený národ« do vysloveně loupežných válek?

Já vycházím z opačného hlediska. Chci Boha takového, aby byl nejprve sám hoden uctívání! Kdo by uctíval monstrum, které nedrží vlastní slovo a chová se nespravedlivě? Takového mohou uctívat jen stejná monstra – beze cti, prolhaná, krutá. Anebo ustrašená, bázlivá, podlézavá... Zvykl jsem si takové nectnosti připisovat spíš ďáblům, k těm to sedí! Nechci uctívat Satana! I když se i to dnes vykládá jako »náboženská svoboda«! Pryč s takovou »svobodou«! Nazvěme to pravým jménem – nedovolujme uctívat kdejaké zlo! Aspoň se k tomu nepřipojujme (víme-li, že ďábel spolu s Vyvoleným národem světu vládne).

Bůh přece musí být pravdomluvný, spravedlivý a nejspíš i trochu laskavý, aby byl hoden uctívání! Bůh by měl být takový, aby bylo možné mít ho opravdu rád! Ne příšera, před kterou se všichni plazí z děsu a strachu před nespravedlivými tresty! To pak není uctívání, to není čistá láska, ale nízká, špinavá podlézavost, vypočítavost a pokrytectví!

Tvrdím, že Bible Boha, jakého já chci (pravdomluvného, spravedlivého a laskavého) jen příšerně a trestuhodně pomlouvá!

Spravedlivý Bůh přece nemůže páchat megalitické zločiny, jako je Potopa! Neberu jako omluvu, že »tehdejší lidstvo bylo tak zkažené, že jen pár Vyvolených mělo naději na záchranu«. Přitom přece muselo zahynout nespočetné množství prokazatelně nevinných – nemluvňat! Ba ne! Tak se přece milující Otec nechová! No a pokud chci věřit i jeho pravdomluvnosti, vychází mi, že Bůh nemá nic společného ani s autorstvím Bible. Nanejvýš s pasážemi, kde nevystupuje jako vzteklý démon. A těch je tam, bohužel, poměrně málo... Spíš uvěřím tomu, že popisované zločiny nadšeně páchali ďáblové a Bohu je pak velice škodolibě připisovali. Bible je takových lží až neskutečně plná!

Projděte si celý článek, jestli by lépe neseděly všechny zde popsané zlotřilosti Satanovi! Nebo celou Bibli, ať uvidíte, jak málo důvěryhodného z ní zbude!

To by ovšem znamenalo, že tvůrci Bible jsou spíš ti, kdo spravedlivého a láskyplného Boha rádi nemají. A že spíš oni ponoukali Vyvolený národ k páchání genocid, lupičství, zotročování a vraždám!

Oblehli město a pokud se obyvatelé vzdali bez boje, pak je »jenom« zotročili – úchvatná milost! Když se obyvatelé bránili, pobili všechno živé. Muže, ženy, děti i nemluvňata, dokonce i dobytek. Dnes se říká genocida i mnohem menším jatkám! (Masakr ve Srebrenici se vůbec netýkal žen a dětí, jen bojovníků, kteří terorizovali okolí! Nazývat to »genocida« je fakticky urážka obětí skutečných genocid, například Turky vytrvale popírané genocidy Arménů.) Vychází mi z toho (celkem logicky!), že Vyvolený národ byl nejspíš Vyvolený Satanem! To je ovšem pěkný důvod k chloubě!

Teď mi ale do toho nepasuje, proč ten spravedlivý Bůh nechává ve světě řádit ďábly jako Černou ruku? Proč je nezlikviduje? (Nevěřím, že by byli silnější než On!)

Mohlo by se to ale stát i tak, jak je popsáno: Například kdyby se Satan pohádal o to, že on, Satan, by Zemi ukočíroval lépe. Načež Bůh řekl: „Dokaž to!“ a Satan si vymínil nějakou lhůtu... Od ďábla by to byla velice inteligentní past a Bůh teď musí plnit slovo...

Tisíc let, popsaných v Bibli, je ale málo, ta lhůta mohla (ba musela!) být mnohem delší, trvá to už přece podstatně déle! Ale v Bibli se na takové nepřesnosti nekouká...

Skoro bych měl s Bohem soucit. Drží slovo, i když vidí, jak tu ta cháska pekelná řádí! (Jen doufám, že jim to po uplynutí té lhůty spravedlivě osladí!)

Na závěr jsem si nechal největší problém mé teorie: Krista. 

Zdá se, že šlo o pokus zmírnit totální zkaženost tehdejšího světa, nastolenou vládou ďáblů. Ježíš Kristus se skutečně choval, jak by odpovídalo ideálům laskavosti a spravedlnosti. Nenaváděl Vyvolené k lumpárnám, krotil i ty, kdo automaticky ze zvyku sahali po meči... kázal pravý opak toho co Satan...

Že se to odehrálo v době vlády Římanů, proslulých svými orgiemi? Proč ne, tím víc vynikly ideály! To, že Kristus nepřišel Zákon zbořit, ale naplnit? Ptám se: jaký Zákon? »Starý Zákon«? A celý? Ten prohnilý? Nepřišel přece obhajovat zločiny páchané Izraelci pod taktovkou Satana, ty lumpárny, vraždy, loupeže... to snad ne! Jen to, co skutečně pocházelo od jeho „Otce“ – Hospodina.

Nevidím nic špatného na pokusu naplňovat Desatero! 

Pak by se ale »Zákon« v jeho pojetí smrskl na Desatero. To beru! Zrušil nesmyslné eurohujerské zákazy a příkazy (například »čisté«»nečisté« pokrmy... všimněte si, jak na nich ďáblovi služebníci pořád bazírují, ať jim říkají »košer« nebo »halal«!) Místo toho zavedl příkazy, omezující dosavadní libovůli a zlovůli! A ty už těm darebákům nevoní, že?

Je to vidět i na jeho postoji k majetku (Mamonu): spíš projde velbloud uchem jehly než bohatec do Království nebeského...! No to muselo tehdejším (a vlastně i dnešním!) Židům znít jako skřípot víka rakve! Však také víme, co s ním udělali! A on se nebránil... zřejmě si byl jistý, že může přijít jen o tělo... ale dal tím úžasnou sílu jiným... Sílu vzdorovat těm démonům i s jejich Vyvoleným národem!

Ale pozor! Kdo je Satanův Vyvolený národ? Židé? Nezjednodušujme si to! To byl přece i Kristus! Uvažujme! Pasuje to spíš na ty, kdo si dobrovolně (a spíš nadšeně!) sami vyvolili Mamon! Všimněte si, kdo dnes vede světové finančnictví! A nejsou všichni Židé mamonáři! (Znám pár jedinců, kteří zaručeně do této sebranky nepatří! Stejně jako znám celou partu velice pracovitých a poctivých Cikánů!) Nic na tom nemění, že drtivá většina je ...zkrátka taková, jaká je...

Trochu mi tam nesedělo, že by Kristus nabádal otroky, aby »sloužili věrně svým pánům« (a to i nevěřícím!)? Ale po delším přemýšlení mi to došlo, ba doskočilo! Vždyť je to prosté, milý Watsone! Kristova učení se přece zmocnili Židé! Nejprolhanější národ antiky! To se rozumí, že ne ti prostí prvotní křesťané, kteří ochotně pro Kristovo učení trpěli, nechávali se v cirku trhat lvy a zabíjet pro zábavu Římské vrchnosti!

Kdo to ale zfalšoval? Nejspíš ti, kdo otroky zotročovali, ne? Kdo byl vlastně Lukáš, který Ježíši přiřkl pasáž o správném bití otroků, i když za nic nemohou? Kdoví? Nějaký patricij? Nějak málo se toho o něm zachovalo! Ale když si vzpomenu na pátera Koniáše... tihle přece dovedli zametat stopy odedávna!

Řadím sem i všechny nekonzistentní vmetky, které kolidují s hlavním obrazem. Uznávám jeho »kdo mečem zachází, mečem schází« (to je přece s jeho názory konzistentní), naopak neberu, že Kristus přišel »kázat meč«»rozdělovat lidi« (všimněme si, jak to »rozdělování lidí« dnešní Vyvolenci rádi podsouvají těm, kdo jsou jim samotným nepohodlní!).

A je toho víc! Krajně podezřelá je mi i scéna, když Ježíš nechá uschnout fík, který mu nedal plod, protože »nebyl jeho čas«. Že by byl Ježíš takový pitomec? Řekl bych, že i to tam někdo vložil. Otázkou je proč? Žeby nějaký zaříkávač potřeboval obhájit »sílu slova«?

Naopak zcela chápu, proč Pavel (později nazvaný »svatý«) nabádá otroky: „Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.“

Pavel byl přece předtím Šavel, velmož jak se patří, jistě měl své otroky, ne? Tyhle národy uměly jen perfektně válčit a zabíjet, bez otroků naprosto nic nedokázaly! (Nepřipomíná vám to něco?) Tomu otrokáři se přece velice hodilo kázat otrokům o poslušnosti k otrokářům! Přidal se ke křesťanům až po nějakém pádu s koně... jo – to ale tvrdil on! Jinak to byl přece klasický překabátěný otrokář! (Neznáme takových dost i dnes?) A právě tohle se přece tehdejšímu (i dnešnímu!) panstvu otrokářskému děsně hodilo!

Kristus je pryč, teď vládneme my!  

Projděte ale s touto optikou i Nový Zákon! Zjistíte, že i v něm je jedovatého býlí dost, ale podstatně méně než ve Starém Zákoně. Holt už to nefalšovali profíci, ale pár pičičmundů... ačkoliv i ti nadělali dost neplechy! Nechat Krista schvalovat otroctví! Cožpak je to spravedlivé? Ale hodilo se jim to, že! Jaké krásné návody jsou v Bibli! Zabíjejte všechny, Bůh si ty své jistě přebere!

Jenže Židé už v té době nebyli jednotní. Někteří se ještě pokoušeli zmocnit učení Krista pro sebe (viz spory, zda může být křesťanem i »neobřezaný«), jenže když ten spor prohráli, většina se rozhodla raději zalhat všechno, i nos mezi očima! Velbloud uchem jehly byl pro ně příliš nestravitelný! Prostě ho neuznat a basta! Raději dál čekají na Mesiáše, který jim »vydá do otroctví všechny národy světa, jak jim to slíbil...«

Nezlobte se, ale tohle jim mohl slíbit jedině Satan!  

To je ten Satanův Vyvolený národ i dnes! Prolhaný, vraždící, zotročující! Když to nejde postaru (zejména v Americe udržovali otroctví hanebně dlouho!), zotročují lidi finančně! Zabíjejí je ve velkém, dnes už po milionech! Hlavně že dovedou krásně bečet, jak jim kdekdo ubližuje! Kdo ale financoval plynové komory? Nebyli to sami Vyvolení?

Podle činů poznáte je! Napovím: ve velitelství pověstných ruských vyhlazovacích gulagů nebyl ani jeden jediný Rus! A jak Stalin těm chudáčkům Židům ubližoval! Čistky mezi nimi dělal! No jo, ale když zjistil, že značná část jeho spolupracovníků fandí Němcům, kamarádíčkuje se s nimi a jeho samotného se chystají prodat za dobrý bakšiš Hitlerovi? Je pravda, udělal mezi nimi pořádnou čistku! Je to ale náhoda, že to odnesli právě jen Židé? Nebylo to »náhodou« tím, že mezi nimi žádní skuteční Rusové prostě nebyli?

A to, že se i Krista zmocnili ti nejbohatší, je sice smutné, nicméně je tomu tak. Zatímco Kristus při pokušení Satanově (»To všechno ti dám, když se mi budeš klanět!«) odolal, církev tomu pokušení podlehla ve chvíli, kdy přijala Satanovu nabídku stát se státní institucionalizovanou církví, tedy necelých cca 300 let po Kristovi. Kázala ho dál, ale »z pozice síly«, neboli »ohněm a mečem« a neopomněla dávat jako hlavní ctnosti »pokoru před vrchností« a jak se zdá, vpašovala i do Nového Zákona pasáže, ze kterých by se Kristovi asi zvedal žaludek.

Nedivte se proto církevním restitucím! Ďábel Mamon jim přece vládne dodnes! Co byste od něho (a od nich!) čekali?

Horší je, kdy to skončí? Má být ještě Armageddon, ale kdyby měl být nukleární, dalo by i Hospodinovi hodně práce zachovat svět obyvatelný! Můžeme se utěšovat tím, že to zmákne, i když zatím pořád drží slovo, dané ve slabé chvilce Satanovi! Ale až uplyne ta lhůta, vymete ďábly i s jejich národem Vyvolených Voldemortů! To tedy bude fofr!

Pevně věřím, vlastně chci věřit, že se Hospodin na tu chvíli jaksepatří těší!

 © Český Heretik Václav Semerád

 


Obsah Dále

Errata:


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od VlastimilČech: 25/10 v 20:59 na téma: Noel : Velmi překvapivé, ale DOBRÉ! Vynikající!;

Domů
Statistiky

"Zamysli se!" (komentáře)

Téma=Biblické-násilí Hlasovali 2, celkem 10 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

26.10.2020  id: 1336024

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 370 e-mailu 26.10.2020 00:00 :

Kapitola 16 dodána k "Noel". 25.10.2020 1141

Změněn Noel 25.10.2020 1141

Kapitola 50 dodána k "Závodí". 25.10.2020 1427

Změněn Závodí 25.10.2020 1427--2327   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

27.08.2016 v 14:15 id: 1172088

VlastimilČech: No, já si spíš myslím, že Pánbůh skřípe všema zubama, ale nechává podle slibu volnou ruku Satanášovi, protože sliby se mají plnit, i když nejsou výhodné. A že i ta Bible je plná pomluv. Spíš chci věřit, že účelem je znechutit lidem Dobro, předvést jim, že je jen Zlo různých forem a barev, aby si nikdo nemohl vybrat (nanejvýš menší zlo, jako z dvojice Zeman-Schlafenberg!). Proč se z doby Kristovy nezachovalo vůbec nic? (Nejstarší zápisky jsou až po třech generacích!). Vždyť už tenkrát uměli psát! Spíš se mi zdá, že to byl opravdu grandiózní úspěch koniášů, zničit všechny památky na JK! A když už to úplně nešlo, protože to žilo ústně dál, zmocnili se toho a nenápadně tam stříkli trochu vlastního jedu: že "Kristus přinesl meč" (on sám byl přece jako Gándí - striktně proti násilí!), že "rozděloval lidi" (to dnes přišívají jako psí hlavu Zemanovi, ačkoliv víc lidi rozdělují sami), že nabádal otroky k poslušnosti... chce to vzít Nový Zákon, který přece jen nebyl tak dlouho v majetku falzifikátorů, pročíst ho a prosít sítem spravedlnosti všechno, co tam nepatří. Možná toho zbude málo, ale IMHO víc než ze Starého Zákona.

(Z toho možná zbude jen "Píseň písní" a to jen protože tam vlastně nepatří).


4. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

27.08.2016 v 09:55 id: 1172047

TLESKÁM!!!

Pane Semeráde, lépe to vyjádřit ani nejde!!!

Ano, ano, ano... vždycky mi bylo líto Jobových dětí... copak ty mohly za to, že se furiantsky přehadovali Pánbíček se Satanášem? Ten Pánbíček je prostě krvelačný odjakživa... vegetariánská oběť Kaina mu nevoněla.... masa a krve se mu zachtělo.... Jak se musel cítit malý kluk Izák, když ho jeho fotr na příkaz Juháva táhl k podřezání... A konec konců i ten Kristus se rozkřikuje: "nepřinesl jsem pokoj ale meč... "

Jak se musela cítit jeho maminka, když JK odmítl vyjít ze synagógy, když mu řekli že ho tam čeká?

Běžte k čertu, vy všichni vykladači, omlouvači a překrucovači biblických příběhů. Dělníci na vinici... taková nespravedlnost! Nebo ta zakopaná hřivna...přikázal snad majitel, aby opatrovníci se svěřeným majetkem šmelili? Jak by se tvářil, kdyby ten kšeft nevyšel a svěřený majetek by byl fuč? Řekl jasně opatrovat... a nakonec ten nejopatrnější byl označen za troubu

 

Prostě je to sbírka různých podlostí a podrazů, kterýma se Židi ještě vychloubají...Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky včera: Závodí

08.03.2020 22:25